Speler: Mw G. Zwiers Sluiten

Speler: Mw G. Zwiers

Koffer 8 gespeeld 2019-07
Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers speelden tegen Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis.
De uitslag was 40.91 tegen 59.09.
Koffer 25 gespeeld 2019-07
Mw A. Niesert en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw G. Zwiers en Mw W. Broeke.
De uitslag was 42.42 tegen 57.58.
Koffer 3 gespeeld 2019-06
Mw J. Buitenhuis en Mw N. Fokker speelden tegen Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers.
De uitslag was 42.23 tegen 57.77.
Koffer 12 gespeeld 2019-06
Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers speelden tegen Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel.
De uitslag was 44.32 tegen 55.68.
Koffer 4 gespeeld 2019-05
Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers speelden tegen Mw M. Zomer en Mw M. Molenaar.
De uitslag was 39.20 tegen 60.80.
Koffer 13 gespeeld 2019-04
Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers speelden tegen Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel.
De uitslag was 38.07 tegen 61.93.
Koffer 24 gespeeld 2019-04
Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers speelden tegen Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert.
De uitslag was 50.00 tegen 50.00.
Koffer 16 gespeeld 2019-03
Mw A. Niesert en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw G. Zwiers en Mw E. Bruinhof.
De uitslag was 58.71 tegen 41.29.
Koffer 25 gespeeld 2019-02
Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers speelden tegen Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel.
De uitslag was 53.79 tegen 46.21.
Koffer 24 gespeeld 2019-01
Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel speelden tegen Mw G. Zwiers en Mw E. Bruinhof.
De uitslag was 46.02 tegen 53.98.
Koffer 1 gespeeld 2019-01
Mw A. Niesert en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw G. Zwiers en Mw E. Bruinhof.
De uitslag was 44.51 tegen 55.49.
Koffer 17 gespeeld 2019-01
Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers speelden tegen Mw M. Zomer en Mw M. Molenaar.
De uitslag was 44.13 tegen 55.87.
Koffer 6 gespeeld 2018-11
Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers speelden tegen Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert.
De uitslag was 45.27 tegen 54.73.
Koffer 10 gespeeld 2018-09
Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert speelden tegen Mw G. Zwiers en Mw E. Bruinhof.
De uitslag was 38.64 tegen 61.36.
Koffer 3 gespeeld 2018-09
Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers speelden tegen Mw M. Molenaar en Mw M. Zomer.
De uitslag was 45.45 tegen 54.55.
Koffer 6 gespeeld 2018-08
Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel speelden tegen Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers.
De uitslag was 62.12 tegen 37.88.
Koffer 20 gespeeld 2018-08
Mw J. Manten en Mw G. Nieber speelden tegen Mw G. Zwiers en Mw B. Kortenhorst.
De uitslag was 52.08 tegen 47.92.
Koffer 14 gespeeld 2018-08
Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert speelden tegen Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers.
De uitslag was 42.61 tegen 57.39.

Meest gespeeld met Mw E. Bruinhof namelijk 16 keer van de 18 keren.
Meest gespeeld tegen Mw A. Niesert namelijk 7 keer van de 18 keren.
Gemiddeld Percentage: 48.43%