Speler: Mw H. Olree Sluiten

Speler: Mw H. Olree

Koffer 6 gespeeld 2019-08
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 61.55 tegen 38.45.
Koffer 3 gespeeld 2019-08
Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek speelden tegen Mw H. Olree en Mw R. Nijman.
De uitslag was 50.38 tegen 49.62.
Koffer 14 gespeeld 2019-08
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 42.05 tegen 57.95.
Koffer 2 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman.
De uitslag was 45.64 tegen 54.36.
Koffer 8 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw H. Olree en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 57.95 tegen 42.05.
Koffer 3 gespeeld 2019-06
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw H. Olree.
De uitslag was 54.92 tegen 45.08.
Koffer 13 gespeeld 2019-04
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw H. Olree en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 25 gespeeld 2019-04
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw H. Olree en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 40.53 tegen 59.47.
Koffer 3 gespeeld 2019-03
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 55.49 tegen 44.51.
Koffer 12 gespeeld 2019-03
Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek speelden tegen Mw R. Nijman en Mw H. Olree.
De uitslag was 57.95 tegen 42.05.
Koffer 1 gespeeld 2019-01
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 3 gespeeld 2019-01
Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek speelden tegen Mw H. Olree en Mw R. Nijman.
De uitslag was 57.01 tegen 42.99.
Koffer 6 gespeeld 2018-11
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw H. Olree.
De uitslag was 55.87 tegen 44.13.
Koffer 19 gespeeld 2018-10
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman.
De uitslag was 51.33 tegen 48.67.

Meest gespeeld met Mw F. Wegman namelijk 6 keer van de 14 keren.
Meest gespeeld tegen Mw R. Nijman namelijk 11 keer van de 14 keren.
Gemiddeld Percentage: 48.68%