Speler: Mw E. Nelissen Sluiten

Speler: Mw E. Nelissen

Koffer 16 gespeeld 2019-08
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 54.73 tegen 45.27.
Koffer 9 gespeeld 2019-08
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 57.95 tegen 42.05.
Koffer 13 gespeeld 2019-07
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 63.45 tegen 36.55.
Koffer 9 gespeeld 2019-07
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 66.48 tegen 33.52.
Koffer 20 gespeeld 2019-06
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 55.49 tegen 44.51.
Koffer 13 gespeeld 2019-04
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 53.41 tegen 46.59.
Koffer 21 gespeeld 2019-04
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 50.76 tegen 49.24.
Koffer 20 gespeeld 2019-03
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 58.71 tegen 41.29.
Koffer 6 gespeeld 2019-03
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 59.09 tegen 40.91.
Koffer 19 gespeeld 2019-01
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 64.02 tegen 35.98.
Koffer 20 gespeeld 2018-10
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 57.58 tegen 42.42.
Koffer 22 gespeeld 2018-10
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 60.80 tegen 39.20.
Koffer 19 gespeeld 2018-10
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 56.06 tegen 43.94.
Koffer 23 gespeeld 2018-09
Mw N. Wessels en Hr H. Wessels speelden tegen Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen.
De uitslag was 70.45 tegen 29.55.

Meest gespeeld met Mw L. Gomersbach namelijk 14 keer van de 14 keren.
Meest gespeeld tegen Mw N. Wessels namelijk 14 keer van de 14 keren.
Gemiddeld Percentage: 40.79%