Speler: Mw R. Nijman Sluiten

Speler: Mw R. Nijman

Koffer 3 gespeeld 2019-08
Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek speelden tegen Mw H. Olree en Mw R. Nijman.
De uitslag was 50.38 tegen 49.62.
Koffer 14 gespeeld 2019-08
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 42.05 tegen 57.95.
Koffer 2 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman.
De uitslag was 45.64 tegen 54.36.
Koffer 6 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 47.16 tegen 52.84.
Koffer 8 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw H. Olree en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 57.95 tegen 42.05.
Koffer 25 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 61.17 tegen 38.83.
Koffer 3 gespeeld 2019-06
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw H. Olree.
De uitslag was 54.92 tegen 45.08.
Koffer 14 gespeeld 2019-05
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 56.25 tegen 43.75.
Koffer 13 gespeeld 2019-04
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw H. Olree en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 25 gespeeld 2019-04
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw H. Olree en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 40.53 tegen 59.47.
Koffer 3 gespeeld 2019-03
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 55.49 tegen 44.51.
Koffer 12 gespeeld 2019-03
Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek speelden tegen Mw R. Nijman en Mw H. Olree.
De uitslag was 57.95 tegen 42.05.
Koffer 16 gespeeld 2019-03
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 52.84 tegen 47.16.
Koffer 25 gespeeld 2019-02
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 49.62 tegen 50.38.
Koffer 24 gespeeld 2019-01
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 58.52 tegen 41.48.
Koffer 1 gespeeld 2019-01
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 3 gespeeld 2019-01
Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek speelden tegen Mw H. Olree en Mw R. Nijman.
De uitslag was 57.01 tegen 42.99.
Koffer 6 gespeeld 2018-11
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw H. Olree.
De uitslag was 55.87 tegen 44.13.
Koffer 19 gespeeld 2018-10
Mw F. Wegman en Mw H. Olree speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman.
De uitslag was 51.33 tegen 48.67.
Koffer 24 gespeeld 2018-09
Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek speelden tegen Mw R. Nijman en Mw H. Olree.
De uitslag was 57.58 tegen 42.42.
Koffer 1 gespeeld 2018-08
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw H. Olree en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 43.37 tegen 56.63.
Koffer 25 gespeeld 2018-08
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman.
De uitslag was 53.22 tegen 46.78.
Koffer 21 gespeeld 2018-08
Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek speelden tegen Mw R. Nijman en Mw H. Olree.
De uitslag was 51.70 tegen 48.30.
Koffer 7 gespeeld 2018-08
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 51.70 tegen 48.30.

Meest gespeeld met Mw F. Wegman namelijk 10 keer van de 24 keren.
Meest gespeeld tegen Mw I. v.d. Spek namelijk 15 keer van de 24 keren.
Gemiddeld Percentage: 50.06%