Speler: Hr L. v. Leeuwen Sluiten

Speler: Hr L. v. Leeuwen

Koffer 2 gespeeld 2019-07
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 46.02 tegen 53.98.
Koffer 21 gespeeld 2019-06
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 45.83 tegen 54.17.
Koffer 16 gespeeld 2019-05
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 53.22 tegen 46.78.
Koffer 7 gespeeld 2019-05
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 53.03 tegen 46.97.
Koffer 13 gespeeld 2019-04
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 53.79 tegen 46.21.
Koffer 12 gespeeld 2019-03
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 55.11 tegen 44.89.
Koffer 16 gespeeld 2019-03
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 54.36 tegen 45.64.
Koffer 8 gespeeld 2019-01
Mw I. v. Leeuwen en Hr L. v. Leeuwen speelden tegen Mw J. Lokken en Hr J. Lokken.
De uitslag was 45.83 tegen 54.17.
Koffer 8 gespeeld 2019-01
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 50.38 tegen 49.62.
Koffer 19 gespeeld 2019-01
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Mw I. v. Leeuwen en Hr L. v. Leeuwen.
De uitslag was 47.73 tegen 52.27.
Koffer 16 gespeeld 2019-01
Hr J. v. Schaik en Mw M. v. Schaik speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 47.92 tegen 52.08.
Koffer 3 gespeeld 2019-01
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 52.46 tegen 47.54.
Koffer 2 gespeeld 2018-11
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 48.30 tegen 51.70.
Koffer 24 gespeeld 2018-09
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 46.59 tegen 53.41.
Koffer 21 gespeeld 2018-08
Hr J. Lokken en Hr L. v. Leeuwen speelden tegen Mw J. Lokken en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 50.19 tegen 49.81.
Koffer 7 gespeeld 2018-08
Hr J. Lokken en Mw J. Lokken speelden tegen Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen.
De uitslag was 45.64 tegen 54.36.

Meest gespeeld met Mw I. v. Leeuwen namelijk 15 keer van de 16 keren.
Meest gespeeld tegen Mw J. Lokken namelijk 15 keer van de 16 keren.
Gemiddeld Percentage: 49.73%