Speler: Mw J. Kapiteijn Sluiten

Speler: Mw J. Kapiteijn

Koffer 6 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 47.16 tegen 52.84.
Koffer 25 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 61.17 tegen 38.83.
Koffer 15 gespeeld 2019-07
Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 65.72 tegen 34.28.
Koffer 17 gespeeld 2019-07
Mw C. v.d. Brink en Mw D. Verwaaijen speelden tegen Mw J. Moesker en Mw J. Kapiteijn.
De uitslag was 50.76 tegen 49.24.
Koffer 14 gespeeld 2019-05
Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 14 gespeeld 2019-05
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 56.25 tegen 43.75.
Koffer 11 gespeeld 2019-05
Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen.
De uitslag was 54.55 tegen 45.45.
Koffer 8 gespeeld 2019-04
Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw H. Schipper-de G..
De uitslag was 62.31 tegen 37.69.
Koffer 16 gespeeld 2019-03
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 52.84 tegen 47.16.
Koffer 11 gespeeld 2019-02
Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen speelden tegen Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink.
De uitslag was 42.23 tegen 57.77.
Koffer 7 gespeeld 2019-02
Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 61.36 tegen 38.64.
Koffer 25 gespeeld 2019-02
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 49.62 tegen 50.38.
Koffer 2 gespeeld 2019-02
Mw C. v.d. Brink en Mw J. Moesker speelden tegen Mw D. Verwaaijen en Mw J. Kapiteijn.
De uitslag was 52.27 tegen 47.73.
Koffer 24 gespeeld 2019-01
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 58.52 tegen 41.48.
Koffer 20 gespeeld 2019-01
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw E. Grijseels en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 55.68 tegen 44.32.
Koffer 5 gespeeld 2018-11
Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen.
De uitslag was 59.58 tegen 40.42.
Koffer 25 gespeeld 2018-11
Mw F. Wegman en Mw M. Latuperissa speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw E. Grijseels.
De uitslag was 64.77 tegen 35.23.
Koffer 12 gespeeld 2018-11
Mw J. Moesker en Mw I. v.d. Spek speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw C. v.d. Brink.
De uitslag was 43.18 tegen 56.82.
Koffer 22 gespeeld 2018-10
Mw J. Kapiteijn en Mw C. v.d. Brink speelden tegen Hr H. Oost en Mw P. Oost.
De uitslag was 28.98 tegen 71.02.
Koffer 1 gespeeld 2018-10
Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 45.27 tegen 54.73.
Koffer 17 gespeeld 2018-09
Mw C. v.d. Brink en Mw D. Verwaaijen speelden tegen Mw J. Moesker en Mw J. Kapiteijn.
De uitslag was 39.39 tegen 60.61.
Koffer 10 gespeeld 2018-09
Mw F. Wegman en Mw M. Latuperissa speelden tegen Mw E. Grijseels en Mw J. Kapiteijn.
De uitslag was 61.74 tegen 38.26.
Koffer 14 gespeeld 2018-09
Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen speelden tegen Mw J. Moesker en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 48.86 tegen 51.14.
Koffer 23 gespeeld 2018-09
Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa.
De uitslag was 61.74 tegen 38.26.
Koffer 13 gespeeld 2018-08
Hr H. Oost en Mw P. Oost speelden tegen Mw C. v.d. Brink en Mw J. Kapiteijn.
De uitslag was 48.86 tegen 51.14.
Koffer 25 gespeeld 2018-08
Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman.
De uitslag was 53.22 tegen 46.78.
Koffer 20 gespeeld 2018-08
Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink speelden tegen Mw D. Verwaaijen en Mw J. Kapiteijn.
De uitslag was 46.40 tegen 53.60.
Koffer 19 gespeeld 2018-08
Mw D. Verwaaijen en Mw J. Kapiteijn speelden tegen Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink.
De uitslag was 38.64 tegen 61.36.
Koffer 7 gespeeld 2018-08
Mw F. Wegman en Mw R. Nijman speelden tegen Mw J. Kapiteijn en Mw I. v.d. Spek.
De uitslag was 51.70 tegen 48.30.

Meest gespeeld met Mw D. Verwaaijen namelijk 8 keer van de 29 keren.
Meest gespeeld tegen Mw F. Wegman namelijk 11 keer van de 29 keren.
Gemiddeld Percentage: 45.86%