Speler: Mw W. Jongerius Sluiten

Speler: Mw W. Jongerius

Koffer 12 gespeeld 2019-08
Mw W. Jongerius en Hr J. v.d. Born speelden tegen Mw A. v.d. Born en Hr T. Jongerius.
De uitslag was 46.21 tegen 53.79.
Koffer 14 gespeeld 2019-08
Mw H. v. Zuijlen en Mw E. v. Haren speelden tegen Mw W. Jongerius en Hr T. Jongerius.
De uitslag was 52.46 tegen 47.54.
Koffer 17 gespeeld 2019-07
Mw W. Jongerius en Hr C. Veuger speelden tegen Mw M. Veuger en Hr T. Jongerius.
De uitslag was 43.37 tegen 56.63.
Koffer 23 gespeeld 2019-06
Mw E. v. Haren en Mw W. Jongerius speelden tegen Mw H. v. Zuijlen en Mw A. v.d. Born.
De uitslag was 52.46 tegen 47.54.
Koffer 18 gespeeld 2019-06
Mw M. Veuger en Mw F. v.d. Berg speelden tegen Mw W. Jongerius en Hr C. Veuger.
De uitslag was 31.25 tegen 68.75.
Koffer 4 gespeeld 2019-05
Hr J. v.d. Born en Mw W. Jongerius speelden tegen Hr T. Jongerius en Mw A. v.d. Born.
De uitslag was 45.45 tegen 54.55.
Koffer 22 gespeeld 2019-04
Mw A. v.d. Born en Mw W. Jongerius speelden tegen Mw H. v. Zuijlen en Mw E. v. Haren.
De uitslag was 48.11 tegen 51.89.
Koffer 17 gespeeld 2019-04
Hr J. v.d. Born en Mw W. Jongerius speelden tegen Mw A. v.d. Born en Hr T. Jongerius.
De uitslag was 43.75 tegen 56.25.
Koffer 1 gespeeld 2019-04
Mw E. v. Haren en Mw A. v.d. Born speelden tegen Mw W. Jongerius en Mw H. v. Zuijlen.
De uitslag was 49.24 tegen 50.76.
Koffer 4 gespeeld 2019-03
Hr J. v.d. Born en Mw W. Jongerius speelden tegen Mw A. v.d. Born en Hr T. Jongerius.
De uitslag was 45.22 tegen 54.78.
Koffer 10 gespeeld 2019-02
Mw M. Veuger en Hr T. Jongerius speelden tegen Mw W. Jongerius en Hr C. Veuger.
De uitslag was 39.58 tegen 60.42.
Koffer 7 gespeeld 2019-02
Hr T. Jongerius en Hr G. Godschalk speelden tegen Mw W. Jongerius en Mw S. Adriaansz.
De uitslag was 46.59 tegen 53.41.
Koffer 1 gespeeld 2019-01
Mw E. v. Haren en Mw A. v.d. Born speelden tegen Mw W. Jongerius en Mw H. v. Zuijlen.
De uitslag was 53.03 tegen 46.97.
Koffer 7 gespeeld 2018-12
Mw W. Jongerius en Mw A. v.d. Born speelden tegen Mw H. v. Zuijlen en Mw E. v. Haren.
De uitslag was 50.00 tegen 50.00.
Koffer 4 gespeeld 2018-12
Mw E. v. Haren en Mw W. Jongerius speelden tegen Mw A. v.d. Born en Mw H. v. Zuijlen.
De uitslag was 58.14 tegen 41.86.
Koffer 2 gespeeld 2018-09
Hr C. Veuger en Mw W. Jongerius speelden tegen Hr T. Jongerius en Mw M. Veuger.
De uitslag was 55.11 tegen 44.89.
Koffer 8 gespeeld 2018-09
Hr C. Veuger en Mw W. Jongerius speelden tegen Mw M. Veuger en Hr T. Jongerius.
De uitslag was 53.14 tegen 46.86.
Koffer 9 gespeeld 2018-09
Mw A. v.d. Born en Mw W. Jongerius speelden tegen Mw H. v. Zuijlen en Mw E. v. Haren.
De uitslag was 55.49 tegen 44.51.
Koffer 13 gespeeld 2018-08
Mw W. Jongerius en Hr J. v.d. Born speelden tegen Mw A. v.d. Born en Hr T. Jongerius.
De uitslag was 56.82 tegen 43.18.
Koffer 20 gespeeld 2018-08
Mw H. v. Zuijlen en Mw W. Jongerius speelden tegen Mw A. v.d. Born en Mw E. v. Haren.
De uitslag was 50.00 tegen 50.00.

Meest gespeeld met Hr J. v.d. Born namelijk 5 keer van de 20 keren.
Meest gespeeld tegen Mw A. v.d. Born namelijk 10 keer van de 20 keren.
Gemiddeld Percentage: 51.56%