Speler: Mw F. Ingelse Sluiten

Speler: Mw F. Ingelse

Koffer 11 gespeeld 2019-08
Mw F. Ingelse en Mw H. Schipper-de G. speelden tegen Mw M. Thijssen en Mw M. Lucas.
De uitslag was 34.47 tegen 65.53.
Koffer 9 gespeeld 2019-08
Mw M. Lucas en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw F. Ingelse en Mw H. Schipper-de G..
De uitslag was 46.78 tegen 53.22.
Koffer 5 gespeeld 2019-07
Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. Majoor en Mw T. Tonsbeek.
De uitslag was 53.22 tegen 46.78.
Koffer 6 gespeeld 2019-07
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 39.39 tegen 60.61.
Koffer 19 gespeeld 2019-07
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 54.92 tegen 45.08.
Koffer 7 gespeeld 2019-07
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 37.88 tegen 62.12.
Koffer 7 gespeeld 2019-07
Mw F. Ingelse en Mw H. Schipper-de G. speelden tegen Mw J. Majoor en Mw T. Tonsbeek.
De uitslag was 71.02 tegen 28.98.
Koffer 10 gespeeld 2019-07
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 36.36 tegen 63.64.
Koffer 10 gespeeld 2019-07
Mw F. Ingelse en Hr T. Reijers speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 48.67 tegen 51.33.
Koffer 12 gespeeld 2019-06
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born.
De uitslag was 46.02 tegen 53.98.
Koffer 18 gespeeld 2019-06
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 45.27 tegen 54.73.
Koffer 22 gespeeld 2019-06
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 56.82 tegen 43.18.
Koffer 1 gespeeld 2019-06
Mw F. Ingelse en Hr T. Reijers speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 53.79 tegen 46.21.
Koffer 4 gespeeld 2019-05
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 54.73 tegen 45.27.
Koffer 14 gespeeld 2019-05
Mw M. Lucas en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 36.93 tegen 63.07.
Koffer 7 gespeeld 2019-05
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 37.50 tegen 62.50.
Koffer 6 gespeeld 2019-05
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 52.08 tegen 47.92.
Koffer 2 gespeeld 2019-05
Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw T. Tonsbeek en Mw J. Majoor.
De uitslag was 58.71 tegen 41.29.
Koffer 21 gespeeld 2019-04
Mw M. Thijssen en Mw H. Schipper-de G. speelden tegen Mw M. Leegwater en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 37.69 tegen 62.31.
Koffer 17 gespeeld 2019-04
Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw F. Ingelse en Mw M. Leegwater.
De uitslag was 50.95 tegen 49.05.
Koffer 17 gespeeld 2019-04
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born.
De uitslag was 55.68 tegen 44.32.
Koffer 15 gespeeld 2019-04
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 49.05 tegen 50.95.
Koffer 8 gespeeld 2019-04
Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw M. Leegwater en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 44.51 tegen 55.49.
Koffer 4 gespeeld 2019-03
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 45.45 tegen 54.55.
Koffer 19 gespeeld 2019-03
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 45.27 tegen 54.73.
Koffer 5 gespeeld 2019-02
Mw F. Ingelse en Mw H. Schipper-de G. speelden tegen Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis.
De uitslag was 57.20 tegen 42.80.
Koffer 5 gespeeld 2019-02
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 49.62 tegen 50.38.
Koffer 25 gespeeld 2019-02
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 57.77 tegen 42.23.
Koffer 2 gespeeld 2019-02
Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw M. Thijssen en Mw M. Lucas.
De uitslag was 51.33 tegen 48.67.
Koffer 3 gespeeld 2019-01
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 40.15 tegen 59.85.
Koffer 12 gespeeld 2019-01
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 44.89 tegen 55.11.
Koffer 16 gespeeld 2019-01
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 54.73 tegen 45.27.
Koffer 24 gespeeld 2019-01
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 50.57 tegen 49.43.
Koffer 9 gespeeld 2019-01
Mw F. Ingelse en Hr T. Reijers speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 32.77 tegen 67.23.
Koffer 15 gespeeld 2019-01
Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw T. Tonsbeek en Mw J. Majoor.
De uitslag was 51.89 tegen 48.11.
Koffer 4 gespeeld 2018-12
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 54.17 tegen 45.83.
Koffer 14 gespeeld 2018-12
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 56.82 tegen 43.18.
Koffer 12 gespeeld 2018-11
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 42.42 tegen 57.58.
Koffer 17 gespeeld 2018-11
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 58.90 tegen 41.10.
Koffer 8 gespeeld 2018-11
Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw F. Ingelse en Mw M. Leegwater.
De uitslag was 44.32 tegen 55.68.
Koffer 15 gespeeld 2018-11
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 51.66 tegen 48.34.
Koffer 15 gespeeld 2018-11
Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse speelden tegen Hr R. Leijen en Mw M. Leegwater.
De uitslag was 47.54 tegen 52.46.
Koffer 25 gespeeld 2018-11
Mw M. Lucas en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 42.23 tegen 57.77.
Koffer 5 gespeeld 2018-11
Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw T. Tonsbeek en Mw J. Majoor.
De uitslag was 61.55 tegen 38.45.
Koffer 20 gespeeld 2018-10
Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born.
De uitslag was 53.98 tegen 46.02.
Koffer 16 gespeeld 2018-10
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 48.86 tegen 51.14.
Koffer 15 gespeeld 2018-09
Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born speelden tegen Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 46.21 tegen 53.79.
Koffer 14 gespeeld 2018-09
Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw J. Majoor en Mw T. Tonsbeek.
De uitslag was 49.43 tegen 50.57.
Koffer 25 gespeeld 2018-08
Mw M. Leegwater en Mw F. Ingelse speelden tegen Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen.
De uitslag was 42.05 tegen 57.95.
Koffer 14 gespeeld 2018-08
Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen speelden tegen Mw M. Leegwater en Mw F. Ingelse.
De uitslag was 43.75 tegen 56.25.

Meest gespeeld met Hr T. Reijers namelijk 31 keer van de 50 keren.
Meest gespeeld tegen Hr R. v.d. Born namelijk 31 keer van de 50 keren.
Gemiddeld Percentage: 53.95%