Speler: Mw E. Hogen Esch Sluiten

Speler: Mw E. Hogen Esch

Koffer 15 gespeeld 2019-07
Hr P. Derks en Mw M. Bosman speelden tegen Mw E. Hogen Esch en Mw L. Kooyman.
De uitslag was 49.62 tegen 50.38.
Koffer 5 gespeeld 2019-05
Mw M. Bosman en Hr P. Derks speelden tegen Mw E. Hogen Esch en Mw L. Kooyman.
De uitslag was 48.11 tegen 51.89.
Koffer 19 gespeeld 2019-05
Mw M. Bosman en Hr P. Derks speelden tegen Mw L. Kooyman en Mw E. Hogen Esch.
De uitslag was 50.00 tegen 50.00.
Koffer 19 gespeeld 2019-03
Mw M. Bosman en Hr P. Derks speelden tegen Mw E. Hogen Esch en Mw L. Kooyman.
De uitslag was 53.79 tegen 46.21.
Koffer 13 gespeeld 2018-12
Hr P. Derks en Mw M. Bosman speelden tegen Mw E. Hogen Esch en Mw L. Kooyman.
De uitslag was 56.25 tegen 43.75.

Meest gespeeld met Mw L. Kooyman namelijk 5 keer van de 5 keren.
Meest gespeeld tegen Hr P. Derks namelijk 5 keer van de 5 keren.
Gemiddeld Percentage: 48.45%