Speler: Mw O. Geesink Sluiten

Speler: Mw O. Geesink

Koffer 5 gespeeld 2019-07
Hr D. de Ridder en Mw H. de Ridder speelden tegen Mw O. Vriend en Mw O. Geesink.
De uitslag was 35.98 tegen 64.02.
Koffer 10 gespeeld 2019-07
Hr D. de Ridder en Mw H. de Ridder speelden tegen Mw O. Geesink en Mw O. Vriend.
De uitslag was 46.02 tegen 53.98.
Koffer 5 gespeeld 2018-10
Mw Y. Smit en Hr E. Massaut speelden tegen Mw A. Jongerius en Mw O. Geesink.
De uitslag was 43.94 tegen 56.06.
Koffer 5 gespeeld 2018-10
Mw O. Geesink en Mw A. Jongerius speelden tegen Hr E. Massaut en Mw Y. Smit.
De uitslag was 48.48 tegen 51.52.
Koffer 20 gespeeld 2018-10
Mw Y. Smit en Hr E. Massaut speelden tegen Mw O. Geesink en Mw A. Jongerius.
De uitslag was 55.53 tegen 44.47.
Koffer 20 gespeeld 2018-08
Mw Y. Smit en Hr E. Massaut speelden tegen Mw O. Geesink en Mw A. Jongerius.
De uitslag was 40.15 tegen 59.85.
Koffer 25 gespeeld 2018-08
Mw Y. Smit en Hr E. Massaut speelden tegen Mw O. Geesink en Mw A. Jongerius.
De uitslag was 35.98 tegen 64.02.

Meest gespeeld met Mw A. Jongerius namelijk 5 keer van de 7 keren.
Meest gespeeld tegen Mw Y. Smit namelijk 5 keer van de 7 keren.
Gemiddeld Percentage: 55.84%