Speler: Mw H. v.d. Bosch Sluiten

Speler: Mw H. v.d. Bosch

Koffer 4 gespeeld 2019-09
Mw J. Manten en Hr B. Manten speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 34.85 tegen 65.15.
Koffer 24 gespeeld 2019-08
Hr H. Grijseels en Hr H. Olij speelden tegen Mw E. Grijseels en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 49.43 tegen 50.57.
Koffer 11 gespeeld 2019-08
Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 50.19 tegen 49.81.
Koffer 19 gespeeld 2019-07
Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij speelden tegen Mw M. Koelewijn en Hr E. Koelewijn.
De uitslag was 52.08 tegen 47.92.
Koffer 5 gespeeld 2019-07
Mw M. Sijmons en Hr J. v. Gisbergen speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 41.86 tegen 58.14.
Koffer 1 gespeeld 2019-06
Hr H. Olij en Mw M. Sijmons speelden tegen Hr J. v. Gisbergen en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 50.19 tegen 49.81.
Koffer 22 gespeeld 2019-06
Hr W. Aarts en Mw L. Aarts speelden tegen Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 55.68 tegen 44.32.
Koffer 11 gespeeld 2019-05
Mw M. Sijmons en Hr J. v. Gisbergen speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 50.00 tegen 50.00.
Koffer 6 gespeeld 2019-05
Mw L. Gescher en Mw J. v.d. Kroft speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 46.40 tegen 53.60.
Koffer 19 gespeeld 2019-05
Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij speelden tegen Mw E. Crama en Hr K. v.d. Geest.
De uitslag was 51.70 tegen 48.30.
Koffer 4 gespeeld 2019-05
Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom speelden tegen Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 53.41 tegen 46.59.
Koffer 24 gespeeld 2019-04
Mw J. Manten en Hr W.J. Niesert speelden tegen Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 39.77 tegen 60.23.
Koffer 17 gespeeld 2019-04
Hr J. v. Gisbergen en Hr J. v.d. Braak speelden tegen Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 44.13 tegen 55.87.
Koffer 6 gespeeld 2019-03
Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom speelden tegen Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 51.70 tegen 48.30.
Koffer 25 gespeeld 2019-02
Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 42.05 tegen 57.95.
Koffer 15 gespeeld 2019-01
Mw E. Crama en Hr K. v.d. Geest speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 54.92 tegen 45.08.
Koffer 24 gespeeld 2019-01
Hr H. Olij en Hr J. v. Gisbergen speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Mw M. Sijmons.
De uitslag was 58.52 tegen 41.48.
Koffer 21 gespeeld 2019-01
Hr H. Olij en Mw M. Sijmons speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr J. v. Gisbergen.
De uitslag was 48.11 tegen 51.89.
Koffer 17 gespeeld 2019-01
Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch speelden tegen Hr J. v. Gisbergen en Mw M. Sijmons.
De uitslag was 45.83 tegen 54.17.
Koffer 12 gespeeld 2019-01
Hr J. v. Gisbergen en Mw M. Sijmons speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij.
De uitslag was 49.43 tegen 50.57.
Koffer 21 gespeeld 2018-12
Hr H. Olij en Mw M. Sijmons speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Hr J. v. Gisbergen.
De uitslag was 48.11 tegen 51.89.
Koffer 14 gespeeld 2018-12
Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch speelden tegen Hr W. Aarts en Mw L. Aarts.
De uitslag was 41.29 tegen 58.71.
Koffer 12 gespeeld 2018-11
Hr W. Aarts en Mw L. Aarts speelden tegen Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 53.60 tegen 46.40.
Koffer 25 gespeeld 2018-11
Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch speelden tegen Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom.
De uitslag was 50.76 tegen 49.24.
Koffer 5 gespeeld 2018-11
Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch speelden tegen Mw L. Gescher en Mw J. v.d. Kroft.
De uitslag was 54.17 tegen 45.83.
Koffer 16 gespeeld 2018-10
Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij speelden tegen Mw J. Manten en Hr W.J. Niesert.
De uitslag was 51.33 tegen 48.67.
Koffer 5 gespeeld 2018-10
Hr B. v. Veenendaal en Hr H. Olij speelden tegen Mw H. v. Veenendaal en Mw H. v.d. Bosch.
De uitslag was 38.64 tegen 61.36.
Koffer 9 gespeeld 2018-09
Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij speelden tegen Mw M. Koelewijn en Hr E. Koelewijn.
De uitslag was 47.16 tegen 52.84.
Koffer 15 gespeeld 2018-09
Hr H. Olij en Hr J. v. Gisbergen speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Mw M. Sijmons.
De uitslag was 60.98 tegen 39.02.
Koffer 14 gespeeld 2018-09
Hr B. v. Veenendaal en Hr H. Olij speelden tegen Mw H. v.d. Bosch en Mw H. v. Veenendaal.
De uitslag was 42.42 tegen 57.58.
Koffer 17 gespeeld 2018-09
Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij speelden tegen Mw I. v.d. Bosch en Mw E. Boer.
De uitslag was 71.78 tegen 28.22.

Meest gespeeld met Hr H. Olij namelijk 23 keer van de 31 keren.
Meest gespeeld tegen Hr H. Olij namelijk 8 keer van de 31 keren.
Gemiddeld Percentage: 51.67%