Sluiten
Koffernr. : 9, Eindstand opgemaakt : 2019-08
1 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 61.93
2 Hr W. v. Dijk Ngn en Mw C. v. Dijk Ngn : 61.17
3 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 57.95
4 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 57.95
5 Hr D. Willemse en Hr B. Willemse : 56.25
6 Mw C. Snoeij en Mw A. v. Ettinger : 56.25
7 Mw T. v. Rooijen en Mw M. Froon : 56.06
8 Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam : 53.79
9 Mw F. Ingelse en Mw H. Schipper-de G. : 53.22
10 Mw T. v.d. Lugt en Mw H. Lanjouw : 52.46
11 Hr H. Lauffer en Mw I. Langelaar : 51.70
12 Hr B. Brand en Hr T. v.d. Voort : 51.70
13 Hr T. Post en Mw H. v.d. Voort : 48.30
14 Mw A. Kruithof en Hr W. Kruithof : 48.30
15 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 47.54
16 Mw M. Lucas en Mw M. Thijssen : 46.78
17 Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius : 46.21
18 Mw H. v. Zuijlen en Mw G. Heus : 43.94
19 Mw A. v. Zon en Mw L. Willemse : 43.75
20 Hr R. Alings en Hr G. Godschalk : 43.75
21 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 42.05
22 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 42.05
23 Hr G. Perdon en Mw A. Perdon : 38.83
24 Hr R. Bosch en Mw S. v. Kollenburg : 38.07


Sluiten
Koffernr. : 9, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 66.48
2 Mw J. Rol en Mw B. v.d. Broek : 60.04
3 Hr A. Hoogeveen en Mw J. Hoogeveen : 58.52
4 Hr P. Meijer en Mw C. Copier : 57.95
5 Mw H. Kamphuis en Mw E. Volken : 56.25
6 Hr T. Reijers en Mw Y. Smit : 54.17
7 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 53.98
8 Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Laan : 53.03
9 Mw W. v.d. Loo en Mw E. Staat : 52.84
10 Mw E. de Koning en Mw N. Kroonenberg : 51.33
11 Hr P. Jonker en Mw L. Beek : 50.95
12 Hr R. Boon en Mw R. Boon : 50.76
13 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 49.24
14 Mw H. Faber en Mw D. Jonker : 49.05
15 Mw E. v. Haren en Mw H. v. Zuijlen : 48.67
16 Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn : 47.16
17 Mw R. Vente en Mw G. Meeuwissen : 46.97
18 Mw J. Pasman en Mw H. Schoonderbeek : 46.02
19 Mw J. Vendrik en Hr R. Vendrik : 45.83
20 Mw A. Hoedemaker en Mw T. Teunissen : 43.75
21 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 42.05
22 Mw N. Kroonenberg en Mw E. de Koning : 41.48
23 Hr J. v.d. Broek en Hr Y. Rol : 39.96
24 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 33.52


Sluiten
Koffernr. : 9, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 62.88
2 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 62.12
3 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 61.17
4 Mw R. Vente en Mw A. Kerste : 61.17
5 Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek : 59.09
6 Mw E. Staat en Mw N. Alblas : 58.71
7 Mw W. v.d. Loo en Mw M. Doeser : 55.49
8 Hr T. v. Ginkel en Mw R. v. Ginkel : 55.11
9 Mw M. v. Kooij en Mw C. Beukelman : 55.07
10 Mw R. v.d. Lee en Mw M. v. Oostrum : 52.27
11 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 50.57
12 Mw S. Hennevelt en Mw L. Koelman : 50.38
13 Hr T. Reijers en Hr P. Peek : 49.62
14 Hr H. Kestens en Mw M. Kestens : 49.43
15 Hr G. v.d. Lee en Hr A. v.d. Vorm : 47.73
16 Hr F. Put en Hr C. Beukelman : 44.93
17 Hr E. v. Oenen en Mw J. v. Oenen : 44.89
18 Mw J. Pasman en Mw P. Buijs : 44.51
19 Mw C. v. Doorn en Mw W. v.d. Loo : 41.29
20 Mw F. Steilberg en Hr P. Derks : 40.91
21 Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Laan : 38.83
22 Mw A. Kerste en Mw A. de Bruin : 38.83
23 Hr P. Vorstenbosch en Mw K. Vorstenbosch : 37.88
24 Mw J. v. Nimwegen en Mw L. Beek : 37.12


Sluiten
Koffernr. : 9, Eindstand opgemaakt : 2019-01
1 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 67.23
2 Mw R. v.d. Lee en Mw C. Boot : 64.77
3 Hr G. Heus en Mw E. Vreugdenhil : 62.69
4 Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek : 60.98
5 Mw W. v.d. Laan en Mw M. Bosman : 57.01
6 Hr T. Reijers en Hr J. Wijgman : 56.82
7 Mw A. Kerste en Mw A. v. Dommelen : 56.63
8 Hr J. v.d. Laan en Mw A. Witmond : 55.11
9 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 53.22
10 Mw G. Grim en Mw P. Buijs : 52.65
11 Mw A. v. Weerdenburg en Hr W. v. Weerdenburg : 51.14
12 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 51.14
13 Mw A. de Bruin en Mw J. Icks : 48.86
14 Mw R. Huussen en Mw M. v. Schijndel : 48.86
15 Mw M. Doeser en Mw L. v. Oosten : 47.35
16 Hr H. Loyens en Mw D. Loyens : 46.78
17 Mw N. v. Leersum en Mw W. v.d. Laan : 44.89
18 Mw A. Willekes en Hr C. Willekes : 43.37
19 Mw W. Wijgman en Mw D. Roede : 43.18
20 Mw G. Meeuwissen en Mw A. Jambroes : 42.99
21 Mw W. v. Steenbergen en Mw B. Wildeman : 39.02
22 Mw G. Heus en Mw H. v. Zuijlen : 37.31
23 Hr G. v.d. Lee en Hr J. Boot : 35.23
24 Mw F. Ingelse en Hr T. Reijers : 32.77