Sluiten
Koffernr. : 8, Eindstand opgemaakt : 2019-09
1 Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen : 63.07
2 Mw G. Zwiers en Mw E. Bruinhof : 56.82
3 Mw F. Wegman en Mw I. v.d. Spek : 56.25
4 Mw H. Post en Mw B. v. Huet : 55.30
5 Hr C. Veuger en Mw W. Jongerius : 55.11
6 Mw J. v.d. Bogaard en Mw J. Langerak : 54.92
7 Mw E. Treur en Hr H. Treur : 54.55
8 Mw H. Hanzon en Mw L. Hutzezon : 53.22
9 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 53.16
10 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 52.08
11 Mw W. Stelder en Hr A. Beurskens : 51.89
12 Hr W.J. Niesert en Hr J. Lenting : 50.00
13 Mw A. Niesert en Mw M. Thijssen : 50.00
14 Mw T. Jongerius en Hr J. v.d. Leur : 48.11
15 Mw T. v.d. Lugt en Mw H. Lanjouw : 47.92
16 Hr C. v.d. Eijnde en Mw E. v.d. Eijnde : 46.84
17 Hr J. v.d. Doelen en Mw M. Schippers : 46.78
18 Mw A. Janmaat en Mw V. Gessel : 45.45
19 Mw S. v. Kollenburg en Mw S. Saarloos : 45.08
20 Mw M. Veuger en Hr T. Jongerius : 44.89
21 Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel : 44.70
22 Mw J. Kapiteijn en Mw R. Nijman : 43.75
23 Mw W. v. Berkel en Mw H. Schipper-de G. : 43.18
24 Mw A. Perdon en Hr G. Perdon : 36.93


Sluiten
Koffernr. : 8, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 67.42
2 Mw J. Pasman en Mw H. Schoonderbeek : 60.42
3 Mw N. Kroonenberg en Mw E. de Koning : 60.23
4 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 59.09
5 Mw F. Wegman en Mw R. Nijman : 57.95
6 Hr B. Willemse en Hr D. Willemse : 53.98
7 Hr W.J. Niesert en Mw W. Broeke : 53.79
8 Mw H. Schipper en Mw C. v. Bentum : 53.41
9 Mw C. Snoeij en Mw L. Erich : 52.84
10 Mw D. Wonink en Hr B. Wonink : 52.84
11 Mw W. Stelder en Mw M. Trost : 51.52
12 Mw C. de Loor en Mw T. Hogenes : 50.76
13 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 49.24
14 Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam : 48.48
15 Mw I. v.d. Vegt en Mw H. Murphy : 47.16
16 Mw A. v. Ettinger en Mw B. Erich : 47.16
17 Hr C. Severijn en Hr P. Schipper : 46.59
18 Mw A. Niesert en Mw M. Thijssen : 46.21
19 Mw L. Willemse en Mw A. v. Zon : 46.02
20 Mw H. Olree en Mw I. v.d. Spek : 42.05
21 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 40.91
22 Mw E. Hogendoorn en Mw N. v.d. Kerkhof : 39.77
23 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 39.58
24 Hr R. Bosch en Mw S. v. Kollenburg : 32.58


Sluiten
Koffernr. : 8, Eindstand opgemaakt : 2019-04
1 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. Saarloos : 67.23
2 Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels : 62.31
3 Hr S. Molenaar en Hr F. Forger : 57.95
4 Mw M. Leegwater en Mw F. Ingelse : 55.49
5 Mw A. Kuijer en Hr J. Boeijenga : 55.49
6 Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager : 55.30
7 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 55.30
8 Mw L. Poulissen en Mw J. v. Rooijen : 54.92
9 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 54.36
10 Hr P. Schipper en Mw H. Schipper : 52.08
11 Mw A. v. Ettinger en Mw C. Snoeij : 50.95
12 Mw T. Kouwenberg en Mw E. v.d. Horst : 50.95
13 Hr F. Booy en Mw C. Booy : 49.05
14 Mw B. Erich en Mw L. Erich : 49.05
15 Hr E. Pijl(+) en Mw L. Pijl : 47.92
16 Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg : 45.64
17 Mw M. Pesschier en Mw O. Tieman : 45.08
18 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 44.70
19 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 44.70
20 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen : 44.51
21 Mw J. Boeijenga en Hr K. Kuijer : 44.51
22 Hr J. Urlings en Hr H. v.d. Ing : 42.05
23 Mw J. Kapiteijn en Mw H. Schipper-de G. : 37.69
24 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 32.77


Sluiten
Koffernr. : 8, Eindstand opgemaakt : 2019-01
1 Mw A. v. Dommelen en Mw C. v. Doorn : 60.23
2 Hr J. Vernooij en Mw T. v. Veen : 58.71
3 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 58.14
4 Hr H. Houtzager en Mw J. Broeke : 56.25
5 Mw J. Boeijenga en Mw H. Schoonderbeek : 54.55
6 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 54.36
7 Mw J. Lokken en Hr J. Lokken : 54.17
8 Hr J. Beeker en Hr S. Mertens : 53.60
9 Mw L. Poulissen en Mw N. Bosman : 51.52
10 Mw S. Saarloos en Mw J. Langerak : 50.57
11 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 50.38
12 Hr M. Goossens en Hr L. den Otter : 50.19
13 Hr F. Hendriks en Hr H. Stollenwerck : 49.81
14 Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen : 49.62
15 Mw S. v. Kollenburg en Mw J. v.d. Bogaard : 49.43
16 Mw A. v. Thuijl en Mw M. Thijssen : 48.48
17 Hr N. v. Oosterom en Mw R. Rachmat : 46.40
18 Mw I. v. Leeuwen en Hr L. v. Leeuwen : 45.83
19 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 45.64
20 Mw L. Baas en Mw I. Vossenberg : 45.45
21 Mw J. Houtzager en Mw G. Kars : 43.75
22 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 41.86
23 Mw G. de Graaf en Hr J. Mulder : 41.29
24 Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo : 39.77


Sluiten
Koffernr. : 8, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Hr S. Mertens en Hr J. Beeker : 63.45
2 Hr D. Willemse en Hr B. Willemse : 60.80
3 Mw M. Pesschier en Mw O. Tieman : 59.85
4 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 59.85
5 Mw A. Post en Hr W. Klaassen : 59.28
6 Mw N. Alblas en Mw A. v. Dommelen : 58.90
7 Hr H. Lauffer en Hr M. Smits : 56.25
8 Mw J. v. Liere en Hr T. Meulemans : 56.06
9 Mw F. Ingelse en Mw M. Leegwater : 55.68
10 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 55.68
11 Mw R. v. Gaalen en Hr F. Booy : 52.65
12 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 50.57
13 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 49.43
14 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 47.35
15 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen : 44.32
16 Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt : 44.32
17 Mw A. v. Amesfoort en Mw L. Meulemans : 43.94
18 Mw G. Smits en Mw I. Langelaar : 43.75
19 Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn : 41.10
20 Mw C. Snoeij en Mw P. Hermans : 40.72
21 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 40.15
22 Mw L. Poulissen en Mw J. v. Rooijen : 40.15
23 Mw A. v. Zon en Mw L. Willemse : 39.20
24 Hr N. v. Oosterom en Mw R. Mertens : 36.55