Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2019-08
1 Hr J. Aarts en Mw J. Aarts : 69.70
2 Mw E. Vreugdenhil en Mw A. de Bruijn : 69.32
3 Hr A. Kamerbeek en Mw S. v. Kollenburg : 64.39
4 Mw H. Hanzon en Mw A. Janmaat : 63.83
5 Mw F. Wegman en Mw H. Olree : 61.55
6 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 58.52
7 Mw A. Kerste en Mw N. Alblas : 57.39
8 Mw N. Kroonenberg en Mw E. de Koning : 56.82
9 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 55.49
10 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 52.46
11 Mw M. Gouka en Mw G. Punt : 51.33
12 Mw M. Koks en Hr H. Koks : 50.19
13 Hr T. Post en Hr E. Post : 49.81
14 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 48.67
15 Mw J. Houtzager en Hr H. Houtzager : 47.54
16 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 44.51
17 Mw E. Hogendoorn en Mw N. v.d. Kerkhof : 43.18
18 Mw A. v. Dommelen en Mw E. Staat : 42.61
19 Mw W. v. Berkel en Mw H. Schipper-de G. : 41.48
20 Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek : 38.45
21 Hr H. Treur en Mw E. Treur : 36.17
22 Mw Y. Kamerbeek en Mw L. Compaan : 35.61
23 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 30.68
24 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 30.30


Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Mw E. de Koning en Mw N. Kroonenberg : 68.37
2 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 67.42
3 Mw D. Herweier en Hr M. Koelewijn : 61.93
4 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 60.61
5 Hr L. Burgering en Hr R. Veltman : 59.85
6 Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven : 59.09
7 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 58.33
8 Hr T. Post en Hr E. Post : 56.82
9 Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek : 52.84
10 Mw N. Alblas en Mw A. v. Dommelen : 52.65
11 Hr A. Kamerbeek en Mw M. v. Benthem : 52.46
12 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. Saarloos : 51.89
13 Mw J. Langerak en Mw S. v. Kollenburg : 48.11
14 Mw Y. Kamerbeek en Mw G. Punt : 47.54
15 Mw R. Vente en Mw W. v.d. Laan : 47.35
16 Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn : 47.16
17 Mw J. Bibo en Hr E. Bibo : 43.18
18 Mw V. Spelde en Mw M. Schippers : 41.67
19 Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford : 40.91
20 Mw A. Veltman en Hr D. Middelkoop : 40.15
21 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 39.39
22 Mw T. Jongerius en Hr J. v.d. Leur : 38.07
23 Hr A. Beljaars en Mw R. Beljaars : 32.58
24 Mw N. v.d. Kerkhof en Mw E. Hogendoorn : 31.63


Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 59.09
2 Hr K. Hoogendijk en Mw N. Hoogendijk : 58.14
3 Mw G. Boot en Mw P. Brinkman : 57.58
4 Hr G. v.d. Bogaard en Mw J. v.d. Bogaard : 57.01
5 Hr E. Mastenbroek en Mw S. Mastenbroek : 54.36
6 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 54.17
7 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 53.98
8 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 53.60
9 Mw W. v.d. Laan en Mw R. Vente : 53.03
10 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 52.08
11 Mw A. v. Dommelen en Mw C. v. Doorn : 51.52
12 Mw M. Doeser en Mw J. Pasman : 50.76
13 Mw P. Buijs en Mw G. Grim : 49.24
14 Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo : 48.48
15 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 47.92
16 Mw A. Kerste en Mw A. v. Dommelen : 46.97
17 Mw L. Gescher en Mw J. v.d. Kroft : 46.40
18 Hr R. Noordenbos en Hr J. Boot : 46.02
19 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 45.83
20 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 45.64
21 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 42.99
22 Mw T. v. Vliet en Mw I. v.d. Klij : 42.42
23 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 41.86
24 Mw G. Nieber en Mw J. Teutscher : 40.91


Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2019-03
1 Mw A. Koolwijk en Hr J. Koolwijk : 71.21
2 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 70.83
3 Mw E. v.d. Mooren en Hr A. v.d. Mooren : 63.64
4 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 59.09
5 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 56.63
6 Hr H. Cornelissen en Mw A. Cornelissen : 54.55
7 Hr H. Lengkeek en Mw J. Hilbrand : 53.22
8 Hr J. Geerlings en Hr W. v. Helsdingen : 52.27
9 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 51.70
10 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 50.95
11 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. v. Kollenburg : 50.38
12 Mw G. Brakkee en Mw M. Trost : 50.38
13 Mw J. Langerak en Mw S. Saarloos : 49.62
14 Hr H. v. Essen en Hr T. Trost : 49.62
15 Hr E. Mastenbroek en Mw S. Mastenbroek : 49.05
16 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 48.30
17 Hr J. v. Gisbergen en Mw D. Keverling : 47.73
18 Mw E. Schouten en Mw W. Stevering : 46.78
19 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 45.45
20 Mw M. Gouka en Mw G. Punt : 43.37
21 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 40.91
22 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 36.36
23 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 29.17
24 Mw G. Boot en Hr F. Pouw(+) : 28.79


Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 60.42
2 Hr J. Grim en Mw G. Grim : 57.20
3 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 56.06
4 Mw F. Wegman en Mw R. Nijman : 55.87
5 Hr T. Wervelman en Mw J. Wervelman : 55.68
6 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. Saarloos : 55.30
7 Mw D. Schreijer en Mw I. Jordan : 55.24
8 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 54.73
9 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 54.55
10 Hr A. Beljaars en Mw R. Beljaars : 52.27
11 Mw T. v. Vliet en Mw I. v.d. Klij : 51.89
12 Hr B. Brand en Hr T. v.d. Voort : 51.33
13 Hr T. Post en Mw H. v.d. Voort : 48.67
14 Mw G. Boot en Mw P. Brinkman : 48.11
15 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 47.73
16 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 45.45
17 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 45.27
18 Mw K. Frasik en Mw C. v.d. Brink : 44.76
19 Mw J. Langerak en Mw S. v. Kollenburg : 44.70
20 Mw J. v. Kouterik en Mw W. v. Steenbergen : 44.32
21 Mw I. v.d. Spek en Mw H. Olree : 44.13
22 Hr F. Booy en Mw R. v. Gaalen : 43.94
23 Hr H. Lauffer en Mw I. Langelaar : 42.80
24 Mw M. v. Benthem en Mw G. Punt : 39.58