Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 59.09
2 Hr K. Hoogendijk en Mw N. Hoogendijk : 58.14
3 Mw G. Boot en Mw P. Brinkman : 57.58
4 Hr G. v.d. Bogaard en Mw J. v.d. Bogaard : 57.01
5 Hr E. Mastenbroek en Mw S. Mastenbroek : 54.36
6 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 54.17
7 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 53.98
8 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 53.60
9 Mw W. v.d. Laan en Mw R. Vente : 53.03
10 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 52.08
11 Mw A. v. Dommelen en Mw C. v. Doorn : 51.52
12 Mw M. Doeser en Mw J. Pasman : 50.76
13 Mw P. Buijs en Mw G. Grim : 49.24
14 Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo : 48.48
15 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 47.92
16 Mw A. Kerste en Mw A. v. Dommelen : 46.97
17 Mw L. Gescher en Mw J. v.d. Kroft : 46.40
18 Hr R. Noordenbos en Hr J. Boot : 46.02
19 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 45.83
20 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 45.64
21 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 42.99
22 Mw T. v. Vliet en Mw I. v.d. Klij : 42.42
23 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 41.86
24 Mw G. Nieber en Mw J. Teutscher : 40.91


Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2019-03
1 Mw A. Koolwijk en Hr J. Koolwijk : 71.21
2 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 70.83
3 Mw E. v.d. Mooren en Hr A. v.d. Mooren : 63.64
4 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 59.09
5 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 56.63
6 Hr H. Cornelissen en Mw A. Cornelissen : 54.55
7 Hr H. Lengkeek en Mw J. Hilbrand : 53.22
8 Hr J. Geerlings en Hr W. v. Helsdingen : 52.27
9 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 51.70
10 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 50.95
11 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. v. Kollenburg : 50.38
12 Mw G. Brakkee en Mw M. Trost : 50.38
13 Mw J. Langerak en Mw S. Saarloos : 49.62
14 Hr H. v. Essen en Hr T. Trost : 49.62
15 Hr E. Mastenbroek en Mw S. Mastenbroek : 49.05
16 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 48.30
17 Hr J. v. Gisbergen en Mw D. Keverling : 47.73
18 Mw E. Schouten en Mw W. Stevering : 46.78
19 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 45.45
20 Mw M. Gouka en Mw G. Punt : 43.37
21 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 40.91
22 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl : 36.36
23 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 29.17
24 Mw G. Boot en Hr F. Pouw : 28.79


Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 60.42
2 Hr J. Grim en Mw G. Grim : 57.20
3 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 56.06
4 Mw F. Wegman en Mw R. Nijman : 55.87
5 Hr T. Wervelman en Mw J. Wervelman : 55.68
6 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. Saarloos : 55.30
7 Mw D. Schreijer en Mw I. Jordan : 55.24
8 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 54.73
9 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 54.55
10 Hr A. Beljaars en Mw R. Beljaars : 52.27
11 Mw T. v. Vliet en Mw I. v.d. Klij : 51.89
12 Hr B. Brand en Hr T. v.d. Voort : 51.33
13 Hr T. Post en Mw H. v.d. Voort : 48.67
14 Mw G. Boot en Mw P. Brinkman : 48.11
15 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 47.73
16 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 45.45
17 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 45.27
18 Mw K. Frasik en Mw C. v.d. Brink : 44.76
19 Mw J. Langerak en Mw S. v. Kollenburg : 44.70
20 Mw J. v. Kouterik en Mw W. v. Steenbergen : 44.32
21 Mw I. v.d. Spek en Mw H. Olree : 44.13
22 Hr F. Booy en Mw R. v. Gaalen : 43.94
23 Hr H. Lauffer en Mw I. Langelaar : 42.80
24 Mw M. v. Benthem en Mw G. Punt : 39.58


Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2018-08
1 Mw W. Stelder en Hr A. Beurskens : 63.45
2 Hr D. Willemse en Hr B. Willemse : 62.50
3 Hr J. v.d. Leur en Mw T. Jongerius : 62.50
4 Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel : 62.12
5 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 59.85
6 Hr B. Stellaard en Mw L. Stellaard : 58.71
7 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 57.39
8 Mw M. Bosman en Hr P. Derks : 57.20
9 Mw M. Gouka en Mw E. Bruinhof : 54.92
10 Mw A. v. Achterberg en Hr D. Wolfert : 54.73
11 Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg : 53.60
12 Mw A. v. Weerdenburg en Hr W. v. Weerdenburg : 51.52
13 Mw R. Huussen en Mw M. v. Schijndel : 48.48
14 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 46.40
15 Mw M. Veuger en Hr C. Veuger : 45.27
16 Mw M. Thijssen en Mw H. Schipper : 45.08
17 Mw M. Post en Hr H. Versteegen : 42.80
18 Hr G. Roverts en Mw E. Akkerman : 42.61
19 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 41.29
20 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 40.15
21 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 37.88
22 Hr J. Vernooij en Hr J. Mulder : 37.50
23 Mw A. v. Zon en Mw L. Willemse : 37.50
24 Mw T. Jongerius en Hr J. v.d. Leur : 36.55


Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2018-07
1 Hr J. Beelen en Mw C. Beelen : 63.26
2 Mw G. Nieber en Mw J. Manten : 62.88
3 Mw M. Florie en Mw S. Dix : 61.17
4 Hr T. Post en Hr E. Post : 60.61
5 Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg : 60.42
6 Mw E. Vreugdenhil en Mw W. Koning : 59.09
7 Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink : 55.49
8 Hr A. Beljaars en Mw R. Beljaars : 54.55
9 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 54.55
10 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 53.79
11 Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek : 51.14
12 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 50.57
13 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 49.43
14 Mw A. Koster en Mw E. v.d. Ven : 48.86
15 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 46.21
16 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 45.45
17 Mw L. Poulissen en Mw N. Bosman : 45.45
18 Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen : 44.51
19 Mw J. Deen en Mw A. Veltman : 40.91
20 Mw D. Herweier en Mw H. Leuven : 39.58
21 Mw J. Bibo en Hr E. Bibo : 39.39
22 Hr T. v. Es en Mw B. v. Schaik : 38.83
23 Mw G. Zwiers en Mw B. Kortenhorst : 37.12
24 Hr W. Thijs en Mw G. Thijs : 36.74


Sluiten
Koffernr. : 6, Eindstand opgemaakt : 2018-05
1 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 66.67
2 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 61.74
3 Mw G. Meeuwissen en Mw A. Jambroes : 61.36
4 Hr R. Noordenbos en Mw A. Noordenbos : 59.66
5 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 59.47
6 Mw L. Visser en Mw L. Majoor : 52.84
7 Hr J. Fokker en Mw N. Fokker : 52.65
8 Mw R. Stoet en Mw J. Grijpma : 52.27
9 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 51.89
10 Mw G. Grim en Mw A. Kruithof : 50.95
11 Hr P. Schipper en Mw H. Schipper : 50.38
12 Mw G. Boot en Mw T. v. Vliet : 50.19
13 Mw P. Brinkman en Mw I. v.d. Klij : 49.81
14 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl : 49.62
15 Mw M. Doeser en Mw L. v. Oosten : 49.05
16 Mw A. Niesert en Mw M. Thijssen : 48.11
17 Mw T. v. Oostrom en Mw R. Stockschen : 47.73
18 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 47.35
19 Mw D. Dam en Mw ? Groenendaal : 47.16
20 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 40.53
21 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 40.34
22 Mw M. Bosman en Mw E. Pot : 38.64
23 Mw T. Tonsbeek en Mw J. Majoor : 38.26
24 Mw C. v.d. Brink en Mw D. Schreijer : 33.33