Sluiten
Koffernr. : 25, Eindstand opgemaakt : 2019-04
1 Mw H. Olree en Mw I. v.d. Spek : 59.47
2 Mw C. v.d. Brink en Mw D. Schreijer : 59.28
3 Hr F. Forger en Hr S. Molenaar : 57.95
4 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 57.77
5 Mw J. Langerak en Mw S. v. Kollenburg : 56.82
6 Mw G. Punt en Mw M. Gouka : 55.68
7 Mw T. v. Beeck en Hr M. v. Beeck : 54.36
8 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 53.41
9 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 52.46
10 Hr B. Brand en Hr T. v.d. Voort : 52.27
11 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 52.27
12 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 50.76
13 Hr C. v. Breukelen en Mw G. v. Breukelen : 49.24
14 Mw M. Gouka en Mw G. Punt : 47.73
15 Hr T. Post en Mw H. v.d. Voort : 47.73
16 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 47.54
17 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 46.59
18 Mw T. Verkroost en Hr B. Verkroost : 45.64
19 Mw W. Broeke en Mw M. Thijssen : 44.32
20 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. Saarloos : 43.18
21 Hr F. Booy en Mw R. v. Gaalen : 42.23
22 Hr J. Urlings en Hr H. v.d. Ing : 42.05
23 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 40.72
24 Mw F. Wegman en Mw R. Nijman : 40.53


Sluiten
Koffernr. : 25, Eindstand opgemaakt : 2019-02
1 Mw S. v. Kollenburg en Mw S. Saarloos : 63.64
2 Hr W. v. Dijk Ngn en Mw C. v. Dijk Ngn : 59.85
3 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 59.28
4 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 57.95
5 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 57.77
6 Mw M. Post en Hr H. Versteegen : 56.25
7 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 54.92
8 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 53.79
9 Mw G. Boot en Hr F. Pouw : 51.70
10 Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo : 50.95
11 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 50.57
12 Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek : 50.38
13 Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn : 49.62
14 Hr P. Kruithof en Mw R. Kruithof : 49.43
15 Mw M. den Ouden en Hr C. den Ouden : 49.05
16 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 48.30
17 Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel : 46.21
18 Hr F. Booy en Mw R. v. Gaalen : 45.08
19 Mw A. v. Veenendaal en Mw D. Regter : 43.75
20 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 42.23
21 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 42.05
22 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 40.72
23 Mw A. Perdon en Hr G. Perdon : 40.15
24 Mw J. v.d. Bogaard en Mw J. Langerak : 36.36


Sluiten
Koffernr. : 25, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Mw F. Wegman en Mw M. Latuperissa : 64.77
2 Mw N. Bredewoud en Hr B. Schuchard : 62.50
3 Mw R. Vente en Hr F. Vente : 62.31
4 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 57.77
5 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 53.60
6 Mw I. Michielsen en Mw W. v.d. Linden : 53.60
7 Hr R. Hund en Hr K. Koudijs : 52.27
8 Hr G. v.d. Bogaard en Mw J. v.d. Bogaard : 51.52
9 Mw L. Gescher en Mw J. v.d. Kroft : 51.33
10 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 50.76
11 Hr H. Kestens en Mw M. Kestens : 50.57
12 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 50.38
13 Hr R. Meij en Mw D. Meij : 49.62
14 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 49.43
15 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 49.24
16 Hr E. v. Diepen en Mw M. Vet : 48.67
17 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 48.48
18 Mw H. Koudijs en Mw R. Hund : 47.73
19 Hr J. Boot en Hr R. Noordenbos : 46.40
20 Mw L. de Putter en Mw M. Meijer : 46.40
21 Mw M. Lucas en Mw M. Thijssen : 42.23
22 Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo : 37.69
23 Hr H. v. Rossum en Hr J. Ouwejan : 37.50
24 Mw J. Kapiteijn en Mw E. Grijseels : 35.23


Sluiten
Koffernr. : 25, Eindstand opgemaakt : 2018-08
1 Mw O. Geesink en Mw A. Jongerius : 64.02
2 Mw L. de Putter en Mw M. Meijer : 57.95
3 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen : 57.95
4 Mw M. Koelewijn en Hr E. Koelewijn : 56.63
5 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 56.25
6 Hr J. Verhoef en Mw G. Verhoef : 54.55
7 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 53.60
8 Mw T. v. Vliet en Mw G. Boot : 53.22
9 Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn : 53.22
10 Hr H. den Ouden en Hr C. Dufais : 52.27
11 Mw G. Brakkee en Mw R. Stoet : 50.76
12 Mw E. Staat en Mw N. Alblas : 50.57
13 Mw C. v. Doorn en Mw W. v.d. Loo : 49.43
14 Hr H. v. Essen en Mw J. Alkema : 49.24
15 Mw J. den Ouden en Mw H. Dufais : 47.73
16 Mw I. v.d. Klij en Mw P. Brinkman : 46.78
17 Mw I. v.d. Spek en Mw R. Nijman : 46.78
18 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 46.40
19 Hr J. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 45.45
20 Mw L. Beek en Mw G. v. Beusekom : 43.75
21 Mw S. v. Kollenburg en Hr R. Bosch : 43.37
22 Mw M. Leegwater en Mw F. Ingelse : 42.05
23 Mw W. v.d. Linden en Mw I. Michielsen : 42.05
24 Mw Y. Smit en Hr E. Massaut : 35.98


Sluiten
Koffernr. : 25, Eindstand opgemaakt : 2018-06
1 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 61.17
2 Hr E. Manten en Mw R. Manten : 58.52
3 Mw Y. Kamerbeek en Hr A. Kamerbeek : 56.82
4 Mw D. Meij en Mw J. v.d. Born : 56.63
5 Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat : 55.11
6 Hr H. v. Essen en Hr T. Trost : 53.41
7 Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen : 53.03
8 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 52.65
9 Mw L. Aarts en Hr W. Aarts : 52.08
10 Hr F. Pouw en Hr A. Briede : 52.08
11 Mw W. Broeke en Mw M. Thijssen : 51.14
12 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 50.38
13 Mw A. de Bruijn en Mw M. Veuger : 49.62
14 Mw M. Gouka en Mw G. Punt : 48.86
15 Mw L. Willemse en Hr B. Willemse : 47.92
16 Mw G. Boot en Mw W. Briede : 47.92
17 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 47.35
18 Hr G. Perdon en Mw A. Perdon : 46.97
19 Mw G. Brakkee en Mw M. Trost : 46.59
20 Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo : 44.89
21 Hr R. Meij en Hr R. v.d. Born : 43.37
22 Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt : 43.18
23 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 41.48
24 Mw C. v.d. Brink en Mw D. Schreijer : 38.83


Sluiten
Koffernr. : 25, Eindstand opgemaakt : 2018-04
1 Hr P. Derks en Hr A. Ducheine(+) : 75.38
2 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 60.98
3 Mw M. Florie en Mw S. Dix : 58.90
4 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen : 58.90
5 Hr R. Hund en Hr K. Koudijs : 58.71
6 Mw E. Staat en Mw N. Alblas : 58.14
7 Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink : 55.87
8 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 55.11
9 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 54.55
10 Hr R. Noordenbos en Mw A. Noordenbos : 54.17
11 Mw A. Kruithof en Hr W. Kruithof : 53.03
12 Mw L. de Putter en Mw I. Lantwaard : 50.19
13 Hr A. Schram en Hr C. de Putter : 49.81
14 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 46.97
15 Hr J. Boot en Mw C. Boot : 45.83
16 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 45.45
17 Mw J. Buitenhuis en Mw N. Fokker : 44.89
18 Mw D. Verwaaijen en Mw J. Kapiteijn : 44.13
19 Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn : 41.86
20 Mw H. Koudijs en Mw R. Hund : 41.29
21 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 41.10
22 Mw B. v. Schaik en Hr T. v. Es : 41.10
23 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 39.02
24 Mw E. Hogen Esch en Mw L. Kooyman : 24.62