Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2019-03
1 Mw C. Braggaar en Mw A. v. Weerdenburg : 57.01
2 Mw M. Leicher en Hr R. Leicher : 56.82
3 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 56.63
4 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 56.06
5 Mw N. Alblas en Mw A. v. Dommelen : 54.36
6 Hr T. Reijers en Mw Y. Smit : 54.36
7 Mw A. Kerste en Mw E. Staat : 53.79
8 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 51.14
9 Hr J. Beelen en Mw C. Beelen : 50.95
10 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 50.76
11 Mw N. Legger en Mw M. v. Ravenzwaaij : 50.57
12 Hr E. v. Diepen en Mw M. Vet : 50.38
13 Hr J. v.d. Leur en Mw T. Jongerius : 49.62
14 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 49.43
15 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 49.24
16 Hr P. Derks en Mw D. Boellaard : 49.05
17 Hr L. v. Eeden en Mw M. v. Eeden : 48.86
18 Mw W. v.d. Laan en Mw C. v. Doorn : 46.21
19 Mw J. Vendrik en Hr R. Vendrik : 45.64
20 Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo : 45.64
21 Hr J. de Kruif en Mw L. de Kruif : 43.94
22 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 43.37
23 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 43.18
24 Hr D. Braggaar en Hr W. v. Weerdenburg : 42.99


Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2018-12
1 Mw L. Baas en Mw I. Vossenberg : 64.02
2 Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen : 62.50
3 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 60.04
4 Hr A. v.d. Mooren en Hr E. Pijl : 59.47
5 Mw D. Schreijer en Mw C. v.d. Brink : 58.71
6 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 58.33
7 Mw T. Jongerius en Mw W. Stelder : 55.30
8 Hr J. Boot en Mw C. Boot : 55.11
9 Hr H. v. Soest en Mw A. Koster : 54.73
10 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 54.36
11 Mw G. Nieber en Hr B. Manten : 53.41
12 Mw M. Thijssen en Mw M. Lucas : 51.52
13 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. v. Benthem : 48.48
14 Mw J. Manten en Mw J. Teutscher : 46.59
15 Mw R. v. Gaalen en Hr F. Booy : 45.64
16 Hr J. v.d. Doelen en Mw H. Hanzon : 45.27
17 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 44.89
18 Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam : 44.70
19 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 41.67
20 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 41.29
21 Mw E. v.d. Mooren en Mw L. Pijl : 40.53
22 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 39.96
23 Mw A. Perdon en Hr G. Perdon : 37.50
24 Mw J. Boeijenga en Mw H. Schoonderbeek : 35.98


Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2018-10
1 Hr H. Oost en Mw P. Oost : 71.02
2 Mw C. Braggaar en Hr D. Braggaar : 64.20
3 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 62.50
4 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 60.80
5 Mw A. Vendrig en Mw L. Rood : 59.28
6 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 59.09
7 Mw D. Jonker en Mw P. de Bie : 57.77
8 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 54.92
9 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 54.92
10 Mw A. de Vries en Mw E. Keuskamp : 54.55
11 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 53.98
12 Hr P. Schipper en Hr C. Severijn : 51.52
13 Mw H. Schipper en Mw C. v. Bentum : 48.48
14 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 46.02
15 Mw B. Meijer en Mw E. Keizer : 45.45
16 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 45.08
17 Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg : 45.08
18 Hr P. Jonker en Hr C. de Bie : 42.23
19 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 40.91
20 Mw M. Kessler en Mw E. v.d. Graaf : 40.72
21 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 39.20
22 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 37.50
23 Mw A. v. Weerdenburg en Hr W. v. Weerdenburg : 35.80
24 Mw J. Kapiteijn en Mw C. v.d. Brink : 28.98


Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2018-07
1 Hr A. Kamerbeek en Mw G. Punt : 67.05
2 Mw H. Hanzon en Mw M. Brieko : 60.80
3 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 58.90
4 Mw H. Dijkman en Mw A. de Bruin : 57.58
5 Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek : 57.58
6 Mw R. Glissenaar en Hr R. v. Bommel : 55.87
7 Mw M. Pesschier en Mw O. Tieman : 55.49
8 Hr B. Willemse en Mw L. Willemse : 54.17
9 Mw T. Bode en Hr R. Smits : 52.46
10 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 51.89
11 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. v. Kollenburg : 51.89
12 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 50.95
13 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 49.05
14 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 48.11
15 Mw J. Langerak en Mw S. Saarloos : 48.11
16 Mw A. Volkert en Hr J. Mulder : 47.54
17 Hr J. Claessen en Mw H. Claessen : 45.83
18 Mw J. v. Rooijen en Mw L. Poulissen : 44.51
19 Mw R. Storm en Mw R. Sirkel : 44.13
20 Mw A. Kerste en Mw I. Koldenhof : 42.42
21 Mw F. Wegman en Mw H. Olree : 42.42
22 Mw R. v. Gaalen en Hr F. Booy : 41.10
23 Mw A. Koster en Hr H. v. Soest : 39.20
24 Mw Y. Kamerbeek en Mw M. v. Benthem : 32.95


Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2018-05
1 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 63.07
2 Mw G. Nieber en Mw M. Thijssen : 62.31
3 Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels : 60.04
4 Hr R. v. Gelder en Mw J. v. Gelder : 55.68
5 Mw C. v. Doorn en Mw A. v. Dommelen : 54.36
6 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 53.98
7 Mw D. Herweier en Mw S. v. Kollenburg : 53.60
8 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 52.08
9 Mw J. Vegter en Mw H. Gans : 50.76
10 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 50.38
11 Mw T. Jongerius en Mw W. Stelder : 50.38
12 Hr J. v.d. Born en Mw W. Jongerius : 50.19
13 Mw A. v.d. Born en Hr T. Jongerius : 49.81
14 Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam : 49.62
15 Mw L. Poulissen en Mw N. Bosman : 49.62
16 Mw H. v. Leeuwen en Hr H. Elhorst : 49.24
17 Hr J. Urlings en Hr H. v.d. Ing : 47.92
18 Mw H. Leuven en Mw T. v.d. Lugt : 46.40
19 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 46.02
20 Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo : 45.64
21 Hr W. v. Dijk Ngn en Mw C. v. Dijk Ngn : 44.32
22 Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa : 39.96
23 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 37.69
24 Hr R. Meij en Mw D. Meij : 36.93


Sluiten
Koffernr. : 22, Eindstand opgemaakt : 2018-03
1 Mw G. Punt en Hr B. Willemse : 71.78
2 Mw F. Wegman en Mw R. Nijman : 59.09
3 Hr N. de Vries en Mw A. de Vries : 57.01
4 Hr G. Heus en Hr A. Ducheine(+) : 56.63
5 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 55.49
6 Hr M. Goossens en Hr L. den Otter : 54.73
7 Mw T. v. Veen en Hr J. Vernooij : 54.36
8 Mw W. Broeke en Mw M. Thijssen : 53.79
9 Mw S. Adriaansz en Mw E. Groot : 51.33
10 Hr T. Post en Mw H. Folkers : 50.95
11 Hr T. Buchele en Mw E. Buchele : 50.38
12 Hr P. Schipper en Mw H. Schipper : 50.38
13 Mw A. de Vries en Hr C. Severijn : 49.62
14 Hr R. v. Ettinger(+) en Mw A. v. Ettinger : 49.62
15 Mw J. Visser en Mw G. v.d. Lugt : 49.05
16 Hr G. Godschalk en Hr F. v. Wulften : 48.67
17 Mw E. Bruinhof en Mw M. Gouka : 46.21
18 Mw T. Jongerius en Hr J. v.d. Leur : 45.64
19 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 45.27
20 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 44.51
21 Hr C. Veuger en Hr O. Vis : 43.37
22 Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen : 42.99
23 Mw I. v.d. Spek en Mw H. Olree : 40.91
24 Mw E. v.d. Graaf en Mw L. Willemse : 28.22