Sluiten
Koffernr. : 21, Eindstand opgemaakt : 2019-08
1 Mw S. v. Kollenburg en Mw J. v.d. Bogaard : 61.17
2 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 59.66
3 Hr H. v. Gaalen en Mw R. v. Gaalen : 58.14
4 Mw L. Aarts en Hr W. Aarts : 57.01
5 Mw M. Doeser en Mw G. Grim : 56.25
6 Hr T. Post en Hr E. Post : 56.25
7 Mw Y. Kamerbeek en Mw A. de Vries : 55.49
8 Hr P. Schipper en Hr C. Severijn : 54.36
9 Mw M. Thijssen en Mw M. Lucas : 53.41
10 Mw J. Manten en Mw J. Teutscher : 53.22
11 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 51.33
12 Mw A. Walta en Hr B. Walta : 50.38
13 Mw A. v. Ettinger en Mw C. Snoeij : 49.62
14 Mw T. v.d. Lugt en Mw H. Lanjouw : 48.67
15 Hr B. Manten en Mw G. Nieber : 46.78
16 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. v. Benthem : 46.59
17 Mw H. Schipper en Mw C. v. Bentum : 45.64
18 Hr A. Kamerbeek en Mw S. v. Kollenburg : 44.51
19 Mw A. Kruithof en Mw P. Buijs : 43.75
20 Mw J. Bibo en Hr E. Bibo : 43.75
21 Mw L. Willemse en Hr B. Willemse : 42.99
22 Mw C. Booy en Hr F. Booy : 41.86
23 Mw J. v. Nimwegen en Mw L. Beek : 40.34
24 Mw J. Langerak en Mw S. Saarloos : 38.83


Sluiten
Koffernr. : 21, Eindstand opgemaakt : 2019-06
1 Hr D. Drossaert en Hr M. Goossens : 64.96
2 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 63.83
3 Mw D. Balk en Mw A. Lensink : 60.23
4 Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn : 60.04
5 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 59.47
6 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 58.71
7 Mw E. v.d. Horst en Mw T. Kouwenberg : 57.77
8 Mw H. Koudijs en Mw R. Hund : 56.06
9 Mw G. Punt en Mw M. Gouka : 55.49
10 Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen : 54.17
11 Mw D. Schreijer en Mw I. Jordan : 51.70
12 Hr J. v.d. Leur en Mw T. Jongerius : 51.52
13 Hr R. Waterreus en Mw M. Waterreus : 48.48
14 Mw K. Frasik en Mw C. v.d. Brink : 48.30
15 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 45.83
16 Mw M. Thijssen en Mw W. Broeke : 44.51
17 Hr R. Hund en Hr K. Koudijs : 43.94
18 Hr F. Booy en Mw C. Booy : 42.23
19 Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg : 41.29
20 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 40.53
21 Mw E. Staat en Mw W. v.d. Loo : 39.96
22 Mw B. Hillebrand en Mw H. Folkers : 39.77
23 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 36.17
24 Hr F. Hendriks en Hr H. Stollenwerck : 35.04


Sluiten
Koffernr. : 21, Eindstand opgemaakt : 2019-04
1 Hr J. Urlings en Hr H. v.d. Ing : 63.64
2 Mw R. v.d. Bogaard en Hr B. Bloemen : 62.50
3 Mw M. Leegwater en Mw F. Ingelse : 62.31
4 Hr B. Willemse en Mw L. Willemse : 58.52
5 Mw M. Post en Mw B. v. Huet : 58.48
6 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 57.01
7 Mw T. Jongerius en Hr J. v.d. Leur : 56.63
8 Mw J. v. Liere en Mw T. v.d. Lugt : 54.73
9 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 54.17
10 Mw G. Heus en Hr G. Heus : 53.03
11 Hr T. Post en Hr E. Post : 52.65
12 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 50.76
13 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 49.24
14 Mw J. Bibo en Hr E. Bibo : 47.35
15 Mw W. Koning en Mw E. Vreugdenhil : 46.97
16 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 45.83
17 Mw D. Herweier en Mw H. Leuven : 45.27
18 Mw M. Waterreus en Hr R. Waterreus : 43.37
19 Hr M. Goossens en Hr L. den Otter : 42.99
20 Hr R. v. Bommel en Mw N. v. Bommel : 41.52
21 Mw F. Stekelenburg en Hr A. Stekelenburg : 41.48
22 Mw M. Thijssen en Mw H. Schipper-de G. : 37.69
23 Mw W. Broeke en Mw N. v.d. Salm : 37.50
24 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 36.36


Sluiten
Koffernr. : 21, Eindstand opgemaakt : 2019-01
1 Mw C. v.d. Brink en Mw K. Frasik : 62.50
2 Hr A. Kamerbeek en Mw J. Icks : 59.47
3 Mw J. Onnes en Mw S. Cosentino : 59.47
4 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 56.82
5 Hr A. Beljaars en Mw R. Beljaars : 54.36
6 Mw A. v. Dommelen en Mw A. Kerste : 54.17
7 Mw S. Adriaansz en Hr G. Godschalk : 53.60
8 Mw H. v.d. Bosch en Hr J. v. Gisbergen : 51.89
9 Mw J. Pasman en Mw H. Schoonderbeek : 51.70
10 Hr F. Hamoen en Mw R. Paerel : 50.57
11 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 50.00
12 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 50.00
13 Mw T. v. Beeck en Hr M. v. Beeck : 50.00
14 Mw L. Willemse en Hr B. Willemse : 50.00
15 Mw F. Paerel en Mw J. Hamoen : 49.43
16 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 48.30
17 Hr H. Olij en Mw M. Sijmons : 48.11
18 Mw A. Lindenhof en Mw L. v.d. Bent : 46.40
19 Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo : 45.83
20 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 45.64
21 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 43.18
22 Mw M. Florie en Mw L. v.d. Hoven : 40.53
23 Mw Y. Kamerbeek en Hr G. Roverts : 40.53
24 Mw I. Jordan en Mw D. Schreijer : 37.50


Sluiten
Koffernr. : 21, Eindstand opgemaakt : 2018-12
1 Mw C. v.d. Brink en Mw K. Frasik : 62.50
2 Hr A. Kamerbeek en Mw J. Icks : 59.47
3 Mw J. Onnes en Mw S. Cosentino : 59.47
4 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 56.82
5 Hr A. Beljaars en Mw R. Beljaars : 54.36
6 Mw A. v. Dommelen en Mw A. Kerste : 54.17
7 Mw S. Adriaansz en Hr G. Godschalk : 53.60
8 Mw H. v.d. Bosch en Hr J. v. Gisbergen : 51.89
9 Mw J. Pasman en Mw H. Schoonderbeek : 51.70
10 Hr F. Hamoen en Mw R. Paerel : 50.57
11 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 50.00
12 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 50.00
13 Mw T. v. Beeck en Hr M. v. Beeck : 50.00
14 Mw L. Willemse en Hr B. Willemse : 50.00
15 Mw F. Paerel en Mw J. Hamoen : 49.43
16 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 48.30
17 Hr H. Olij en Mw M. Sijmons : 48.11
18 Mw A. Lindenhof en Mw L. v.d. Bent : 46.40
19 Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo : 45.83
20 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 45.64
21 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 43.18
22 Mw M. Florie en Mw L. v.d. Hoven : 40.53
23 Mw Y. Kamerbeek en Hr G. Roverts : 40.53
24 Mw I. Jordan en Mw D. Schreijer : 37.50