Sluiten
Koffernr. : 5, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Mw O. Vriend en Mw O. Geesink : 64.02
2 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 61.36
3 Mw R. v. Heijningen en Mw J. v.d. Siepkamp : 59.28
4 Mw A. Niesert en Hr W.J. Niesert : 59.09
5 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 58.14
6 Hr R. Noordenbos en Mw A. Noordenbos : 54.17
7 Mw J. Manten en Mw J. Teutscher : 53.79
8 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 53.22
9 Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo : 51.70
10 Hr H. v. Essen en Hr T. Trost : 51.70
11 Mw C. MacPherson en Mw M. Goldhoorn : 50.38
12 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 50.19
13 Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager : 49.81
14 Mw E. Vinkenborg en Mw H. Murphy : 49.62
15 Mw G. Brakkee en Mw M. Trost : 48.30
16 Hr J. Sonnemans en Mw R. Sonnemans : 48.30
17 Mw J. Majoor en Mw T. Tonsbeek : 46.78
18 Mw G. Nieber en Hr B. Manten : 46.21
19 Hr F. Lakerveld en Hr B. Grootendorst : 45.83
20 Mw M. Sijmons en Hr J. v. Gisbergen : 41.86
21 Hr J. Lenting en Hr F. Vente : 40.91
22 Mw E. Elderman en Mw S. Deekman : 40.72
23 Hr N. v.d. Brink en Mw C. v.d. Brink : 38.64
24 Hr D. de Ridder en Mw H. de Ridder : 35.98


Sluiten
Koffernr. : 5, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Mw P. Buijs en Mw J. Pasman : 70.08
2 Mw W. v.d. Laan en Mw R. Vente : 64.58
3 Mw J. Langerak en Mw S. v. Kollenburg : 60.98
4 Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat : 57.39
5 Mw M. Molenaar en Hr W.J. Niesert : 57.33
6 Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven : 57.01
7 Mw C. Boot en Mw A. Noordenbos : 55.30
8 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 55.11
9 Hr G. Godschalk en Hr F. v. Wulften : 52.08
10 Mw E. Hogen Esch en Mw L. Kooyman : 51.89
11 Mw Y. Dingemans en Mw J. de la Rive Box : 51.14
12 Hr J. de Vlieger en Mw M. de Vlieger : 50.00
13 Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn : 50.00
14 Hr T. Reijers en Mw M. Scheren : 48.86
15 Mw M. Bosman en Hr P. Derks : 48.11
16 Mw S. Adriaansz en Mw E. Groot : 47.92
17 Hr R. Franke en Mw C. Franke : 44.89
18 Mw J. de Weerdt en Mw M. v. Ravenzwaaij : 44.70
19 Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford : 42.99
20 Mw J. v.d. Kroft en Mw L. Gescher : 42.67
21 Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo : 42.61
22 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. Saarloos : 39.02
23 Mw A. v. Dommelen en Mw A. Kerste : 35.42
24 Mw M. Doeser en Mw A. Kruithof : 29.92


Sluiten
Koffernr. : 5, Eindstand opgemaakt : 2019-02
1 Mw L. Willemse en Hr B. Willemse : 65.34
2 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 65.15
3 Mw A. Kruithof en Hr W. Kruithof : 60.80
4 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 59.66
5 Mw F. Ingelse en Mw H. Schipper-de G. : 57.20
6 Mw C. de Loor en Mw T. Hogenes : 53.98
7 Mw B. v.d. Broek en Mw M. v. Toorenburg : 53.79
8 Hr D. Braggaar en Hr W. v. Weerdenburg : 53.41
9 Mw W. v.d. Laan en Mw A. Kerste : 52.65
10 Mw K. Frasik en Mw C. v.d. Brink : 50.95
11 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 50.38
12 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 50.19
13 Hr J. Boot en Mw C. Boot : 49.81
14 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 49.62
15 Mw D. Schreijer en Mw I. Jordan : 49.05
16 Mw N. Alblas en Mw A. v. Dommelen : 47.35
17 Mw C. Braggaar en Mw A. v. Weerdenburg : 46.59
18 Mw F. Huurman en Mw J. v. Dijk : 46.21
19 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 46.02
20 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 42.80
21 Hr R. Bosch en Mw S. v. Kollenburg : 40.34
22 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 39.20
23 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 34.85
24 Mw F. Stekelenburg en Hr A. Stekelenburg : 34.66


Sluiten
Koffernr. : 5, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Mw G. Grim en Mw P. Buijs : 66.48
2 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 61.55
3 Mw A. v.d. Heiden en Hr L. v.d. Heiden : 60.61
4 Hr H. Hutink en Mw H. Holvast : 59.66
5 Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink : 59.58
6 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 57.58
7 Hr H. Lauffer en Mw I. Langelaar : 57.39
8 Mw H. Schipper en Hr P. Schipper : 57.20
9 Mw G. Brakkee en Mw M. Trost : 56.44
10 Mw A. Niesert en Hr W.J. Niesert : 55.68
11 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 54.17
12 Mw S. Mastenbroek en Hr E. Mastenbroek : 50.19
13 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 49.81
14 Mw L. Gescher en Mw J. v.d. Kroft : 45.83
15 Hr J. Lenting en Hr F. Vente : 44.32
16 Hr H. v. Essen en Hr T. Trost : 43.56
17 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 42.80
18 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 42.61
19 Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager : 42.42
20 Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen : 40.42
21 Mw W. Hello en Mw R. Schroot : 40.34
22 Mw E. Stijnman en Mw M. Meijer : 39.39
23 Mw T. Tonsbeek en Mw J. Majoor : 38.45
24 Mw M. Doeser en Mw J. Pasman : 33.52


Sluiten
Koffernr. : 5, Eindstand opgemaakt : 2018-10
1 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 63.64
2 Mw H. v. Veenendaal en Mw H. v.d. Bosch : 61.36
3 Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn : 59.85
4 Mw M. de Jager en Mw R. v. Ede : 59.85
5 Hr H. Oostenbrink en Hr T. Zomer : 56.44
6 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 56.25
7 Mw A. Jongerius en Mw O. Geesink : 56.06
8 Hr W.J. Niesert en Mw M. Molenaar : 55.30
9 Hr H. Baars en Mw J. Baars : 55.30
10 Mw N. Bredewoud en Mw M. Ouwejan : 52.46
11 Hr E. Massaut en Mw Y. Smit : 51.52
12 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 50.76
13 Hr J. de Kruif en Mw L. de Kruif : 49.24
14 Mw O. Geesink en Mw A. Jongerius : 48.48
15 Hr J. Ouwejan en Hr H. v. Rossum : 47.54
16 Hr J. Urlings en Hr S. Molenaar : 44.70
17 Hr G. v.d. Bogaard en Mw J. v.d. Bogaard : 44.70
18 Mw Y. Smit en Hr E. Massaut : 43.94
19 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 43.75
20 Mw M. Zomer en Mw L. Henningheim : 43.56
21 Mw J. Buitenhuis en Mw N. Fokker : 40.15
22 Mw W. v.d. Loo en Mw E. Staat : 40.15
23 Hr B. v. Veenendaal en Hr H. Olij : 38.64
24 Hr T. Schokking en Mw T. Visser : 36.36