Sluiten
Koffernr. : 4, Eindstand opgemaakt : 2019-09
1 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 65.15
2 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 64.20
3 Hr R. Veltman en Hr D. Middelkoop : 59.66
4 Mw V. Spelde en Mw M. Schippers : 55.87
5 Mw A. de Bruin en Mw A. Kerste : 54.92
6 Mw W. Hello en Mw R. Schroot : 54.73
7 Mw J. v. Nimwegen en Mw C. Beelen : 53.98
8 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 53.60
9 Mw H. Schipper-de G. en Mw W. v. Berkel : 53.22
10 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 51.52
11 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 51.33
12 Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink : 51.14
13 Mw D. Verwaaijen en Mw J. Kapiteijn : 48.86
14 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 48.67
15 Mw T. Hogenes en Mw C. de Loor : 48.48
16 Mw F. Ingelse en Mw M. Leegwater : 46.78
17 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 46.40
18 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 46.02
19 Hr H. Hutink en Mw H. Holvast : 45.27
20 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 45.08
21 Mw F. Steilberg en Mw E. Vreugdenhil : 44.13
22 Mw A. Veltman en Mw W. Koning : 40.34
23 Hr J. de Kruif en Mw L. de Kruif : 35.80
24 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 34.85


Sluiten
Koffernr. : 4, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Mw G. Punt en Hr W.J. Niesert : 66.67
2 Mw M. Zomer en Mw M. Molenaar : 60.80
3 Mw G. Grim en Mw A. Kruithof : 56.25
4 Mw J. Langerak en Mw S. v. Kollenburg : 55.11
5 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 54.73
6 Hr T. Jongerius en Mw A. v.d. Born : 54.55
7 Mw A. Kruithof en Hr W. Kruithof : 53.98
8 Hr H. v. Oostrom en Mw T. v. Oostrom : 53.41
9 Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Laan : 53.41
10 Hr E. v. Oenen en Mw J. v. Oenen : 52.84
11 Mw G. Boot en Mw T. v. Vliet : 51.89
12 Mw M. den Ouden en Hr C. den Ouden : 51.89
13 Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo : 48.11
14 Mw I. v.d. Klij en Mw P. Brinkman : 48.11
15 Hr T. v. Ginkel en Mw R. v. Ginkel : 47.16
16 Mw A. Kerste en Mw W. v.d. Loo : 46.59
17 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 46.59
18 Hr J. de Kruif en Mw L. de Kruif : 46.02
19 Hr J. v.d. Born en Mw W. Jongerius : 45.45
20 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 45.27
21 Mw O. Vriend en Hr J. Roerdinkholder : 44.89
22 Mw L. v. Oosten en Mw M. Doeser : 43.75
23 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 39.20
24 Hr J. Lenting en Hr F. Vente : 33.33


Sluiten
Koffernr. : 4, Eindstand opgemaakt : 2019-03
1 Mw C. Boot en Mw R. v.d. Lee : 63.07
2 Mw A. v. Ettinger en Mw C. Snoeij : 58.33
3 Mw F. Steilberg en Hr P. Derks : 57.77
4 Mw G. Grim en Mw A. Kruithof : 54.92
5 Mw A. v.d. Born en Hr T. Jongerius : 54.78
6 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 54.55
7 Hr R. Veltman en Hr O. Vis : 54.17
8 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 53.79
9 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 53.41
10 Mw N. v.d. Kerkhof en Mw E. Hogendoorn : 52.65
11 Mw O. Vriend en Hr J. Roerdinkholder : 51.33
12 Mw A. Kerste en Mw A. v. Dommelen : 51.33
13 Mw W. v.d. Laan en Mw R. Vente : 48.67
14 Mw J. Langerak en Mw S. v. Kollenburg : 48.67
15 Mw N. Kroonenberg en Mw E. de Koning : 47.35
16 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 46.59
17 Mw L. Beek en Mw J. v. Nimwegen : 46.21
18 Mw A. Veltman en Mw I. Vis : 45.83
19 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 45.45
20 Hr J. v.d. Born en Mw W. Jongerius : 45.22
21 Mw M. Doeser en Mw J. Pasman : 45.08
22 Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford : 42.23
23 Hr R. Alings en Hr G. Godschalk : 41.67
24 Hr J. Boot en Hr G. v.d. Lee : 36.93


Sluiten
Koffernr. : 4, Eindstand opgemaakt : 2018-12
1 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 66.48
2 Mw R. v.d. Lee en Mw M. v. Oostrum : 63.07
3 Mw E. v. Haren en Mw W. Jongerius : 58.14
4 Hr H. Kestens en Mw M. Kestens : 57.01
5 Mw W. v.d. Loo en Mw A. v. Dommelen : 56.63
6 Mw E. Staat en Mw C. v. Doorn : 55.11
7 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 54.17
8 Mw C. Braggaar en Mw T. Schreuders : 53.22
9 Mw M. Doeser en Mw G. Grim : 53.22
10 Mw H. v. Zuijlen en Mw E. v. Haren : 53.03
11 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 50.57
12 Mw B. v.d. Broek en Mw M. v. Toorenburg : 50.19
13 Mw F. Huurman en Mw J. v. Dijk : 49.81
14 Mw C. de Loor en Mw T. Hogenes : 49.43
15 Mw N. Kroonenberg en Mw E. de Koning : 46.97
16 Mw J. Buitenhuis en Mw A. Kruithof : 46.78
17 Hr D. Braggaar en Hr M. Schreuders : 46.78
18 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 45.83
19 Mw A. v. Dommelen en Mw W. v.d. Loo : 44.89
20 Mw N. Alblas en Mw A. Kerste : 43.37
21 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 42.99
22 Mw A. v.d. Born en Mw H. v. Zuijlen : 41.86
23 Mw W. v. Elst en Mw A. v. Amesfoort : 36.93
24 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 33.52


Sluiten
Koffernr. : 4, Eindstand opgemaakt : 2018-10
1 Hr T. v.d. Loo en Hr T. Klarenbeek : 61.93
2 Mw B. v.d. Broek en Mw J. Rol : 59.66
3 Mw G. Boot en Mw W. Briede : 57.39
4 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 55.30
5 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 54.36
6 Mw V. Spelde en Mw M. Schippers : 53.79
7 Mw A. Kruithof en Hr W. Kruithof : 53.60
8 Mw E. Staat en Mw C. v. Doorn : 52.46
9 Mw J. v.d. Siepkamp en Mw R. v. Heijningen : 51.89
10 Mw J. Icks en Mw L. v. Oosten : 51.33
11 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 50.57
12 Hr T. Reijers en Hr J. Wijgman : 50.38
13 Mw W. Wijgman en Mw D. Roede : 49.62
14 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 49.43
15 Mw J. Langerak en Mw S. v. Kollenburg : 48.67
16 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 48.11
17 Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo : 47.54
18 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 46.40
19 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 46.21
20 Mw L. Beek en Mw G. v. Beusekom : 45.64
21 Mw J. de Graaf en Mw M. Riepe : 44.70
22 Hr F. Pouw(+) en Hr A. Briede : 42.61
23 Hr J. v.d. Broek en Hr Y. Rol : 40.34
24 Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden : 38.07