Sluiten
Koffernr. : 23, Eindstand opgemaakt : 2019-09
1 Hr A. Kamerbeek en Mw Y. Kamerbeek : 67.42
2 Mw S. Hennevelt en Mw L. Koelman : 64.96
3 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 59.66
4 Mw J. v. Oenen en Hr E. v. Oenen : 59.09
5 Hr B. Manten en Mw J. Teutscher : 58.52
6 Hr B. Grootendorst en Hr F. Lakerveld : 57.77
7 Hr H. Treur en Mw A. Janmaat : 57.01
8 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 56.63
9 Mw A. de Vries en Hr B. Bloemen : 54.55
10 Mw F. Wegman en Mw M. Latuperissa : 53.98
11 Hr T. Post en Hr H. Koks : 53.22
12 Mw M. Thijssen en Mw M. Lucas : 51.14
13 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. v. Benthem : 48.86
14 Mw M. Koks en Mw B. v. Dijk : 46.78
15 Mw E. Grijseels en Mw J. Kapiteijn : 46.02
16 Mw G. Punt en Hr H. Schrijvershof : 45.45
17 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 43.37
18 Mw E. Treur en Mw H. Hanzon : 42.99
19 Hr R. Noordenbos en Mw A. Noordenbos : 42.23
20 Mw J. Manten en Mw G. Nieber : 41.48
21 Hr T. v. Ginkel en Mw R. v. Ginkel : 40.91
22 Hr L. v. Leeuwen en Mw I. v. Leeuwen : 40.34
23 Hr T. Reijers en Hr P. Peek : 35.04
24 Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt : 32.58


Sluiten
Koffernr. : 23, Eindstand opgemaakt : 2019-06
1 Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek : 63.45
2 Mw E. Ham en Mw A. v. Thuijl : 60.98
3 Hr R. v. Bommel en Hr P. Schipper : 57.39
4 Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat : 54.55
5 Mw Y. Dingemans en Mw J. de la Rive Box : 53.03
6 Mw A. de Bruin en Mw A. Kerste : 52.84
7 Mw E. v. Haren en Mw W. Jongerius : 52.46
8 Hr P. Jonker en Mw L. Beek : 50.95
9 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 50.38
10 Mw W. v.d. Loo en Hr T. v.d. Loo : 50.19
11 Mw J. Pasman en Mw G. Grim : 50.19
12 Mw C. de Loor en Mw G. v. Beusekom : 50.19
13 Hr A. de Weerdt en Mw J. de Weerdt : 49.81
14 Mw L. v. Oosten en Mw P. Buijs : 49.81
15 Mw T. Koning en Mw W. Fokker : 49.81
16 Mw S. v. Kollenburg en Mw T. v.d. Lugt : 49.62
17 Mw H. Faber en Mw D. Jonker : 49.05
18 Mw H. v. Zuijlen en Mw A. v.d. Born : 47.54
19 Mw I. Koldenhof en Mw H. Dijkman : 47.16
20 Hr T. Reijers en Mw M. Scheren : 46.97
21 Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo : 45.45
22 Mw N. v. Bommel en Mw H. Schipper : 42.61
23 Mw M. Thijssen en Mw N. Bosman : 39.02
24 Mw H. v.d. Wal en Mw D. de Laat : 36.55


Sluiten
Koffernr. : 23, Eindstand opgemaakt : 2019-03
1 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 66.48
2 Hr H. Wijnen en Mw M. Wijnen : 63.26
3 Mw J. Rol en Mw B. v.d. Broek : 59.09
4 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 57.77
5 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 56.44
6 Mw R. v.d. Lee en Mw J. v.d. Bogaard : 53.79
7 Mw N. v. Leersum en Mw W. v.d. Laan : 52.27
8 Mw R. Vente en Mw N. Alblas : 52.08
9 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 52.08
10 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 51.52
11 Hr T. Reijers en Mw A. Adelaar : 50.19
12 Mw N. Kroonenberg en Mw E. de Koning : 50.19
13 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 49.81
14 Mw E. v. Haren en Mw H. v. Zuijlen : 49.81
15 Hr R. Noordenbos en Hr J. Boot : 48.48
16 Mw J. Icks en Mw A. de Bruin : 47.92
17 Mw A. Kerste en Mw A. v. Dommelen : 47.92
18 Hr J. v.d. Laan en Mw A. Witmond : 47.73
19 Hr G. v.d. Lee en Mw A. v. Amesfoort : 46.21
20 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 43.56
21 Mw C. de Loor en Mw T. Hogenes : 42.23
22 Hr J. v.d. Broek en Hr Y. Rol : 40.91
23 Mw J. v.d. Bogaard en Hr G. v.d. Bogaard : 36.74
24 Mw J. de Graaf en Mw R. Dirks : 33.52


Sluiten
Koffernr. : 23, Eindstand opgemaakt : 2018-12
1 Mw B. v.d. Broek en Hr T. Reijers : 65.91
2 Hr G. Heus en Mw G. Heus : 58.14
3 Mw E. Staat en Mw C. v. Doorn : 56.25
4 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 55.30
5 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 54.55
6 Mw C. de Loor en Mw T. Hogenes : 54.17
7 Mw W. Wijgman en Mw D. Roede : 52.84
8 Mw J. Pasman en Mw A. Kruithof : 52.65
9 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 51.14
10 Mw N. v. Leersum en Mw W. v.d. Laan : 50.38
11 Mw T. Wissee en Hr J. Wissee : 50.19
12 Mw A. v. Dommelen en Mw R. Vente : 50.00
13 Mw W. v.d. Laan en Mw A. Kerste : 50.00
14 Mw A. v. Weerdenburg en Hr W. v. Weerdenburg : 49.81
15 Hr J. v.d. Laan en Mw A. Witmond : 49.62
16 Hr J. Roerdinkholder en Mw A. Roerdinkholder : 48.86
17 Mw M. Doeser en Mw G. Grim : 47.35
18 Hr T. Reijers en Hr J. Wijgman : 47.16
19 Mw D. Boellaard en Mw M. Korver : 45.83
20 Mw L. Beek en Mw J. v. Nimwegen : 45.45
21 Mw E. v.d. Eijnde en Hr C. v.d. Eijnde : 44.70
22 Mw W. v.d. Loo en Mw N. Alblas : 43.75
23 Mw T. Schallig en Mw E. Vreugdenhil : 41.86
24 Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma : 34.09


Sluiten
Koffernr. : 23, Eindstand opgemaakt : 2018-09
1 Mw N. Wessels en Hr H. Wessels : 70.45
2 Mw F. Wegman en Mw E. Grijseels : 61.74
3 Mw G. Grim en Mw L. v. Oosten : 60.80
4 Mw R. Vente en Mw A. v. Dommelen : 58.71
5 Mw M. Thijssen en Mw M. Gouka : 57.77
6 Mw B. Custers en Mw C. v. Bentum : 57.77
7 Hr P. Schipper en Hr R. v. Bommel : 57.77
8 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 57.58
9 Mw M. Brieko en Mw H. Hanzon : 56.44
10 Mw J. de la Rive Box en Mw Y. Dingemans : 55.11
11 Mw M. Koks en Hr H. Koks : 53.79
12 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 52.84
13 Hr A. Beljaars en Mw R. Beljaars : 47.16
14 Hr T. Post en Hr E. Post : 46.21
15 Hr T. Reijers en Mw M. Scheren : 44.89
16 Mw A. Koster en Hr H. v. Soest : 43.56
17 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 42.42
18 Mw H. Schipper en Mw N. v. Bommel : 42.23
19 Mw E. v.d. Graaf en Mw L. Willemse : 42.23
20 Mw N. Bosman en Mw L. Poulissen : 42.23
21 Mw N. Alblas en Mw W. v.d. Loo : 41.29
22 Mw M. Doeser en Mw M. v. Ravenzwaaij : 39.20
23 Mw J. Kapiteijn en Mw M. Latuperissa : 38.26
24 Mw L. Gomersbach en Mw E. Nelissen : 29.55