Sluiten
Koffernr. : 17, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Mw M. v. Ravenzwaaij en Mw A. Noordenbos : 64.58
2 Mw R. v.d. Lee en Mw C. Boot : 60.42
3 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 60.23
4 Mw A. Kruithof en Mw G. Grim : 59.66
5 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 57.20
6 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 57.01
7 Mw M. Veuger en Hr T. Jongerius : 56.63
8 Mw W. Broeke en Mw M. v.d. Lelij : 54.73
9 Mw A. v. Dommelen en Mw R. Vente : 51.89
10 Hr A. Vos en Mw J. v. Dijk : 50.95
11 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 50.95
12 Mw C. v.d. Brink en Mw D. Verwaaijen : 50.76
13 Mw J. Moesker en Mw J. Kapiteijn : 49.24
14 Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek : 49.05
15 Hr J. Fokker en Mw N. Fokker : 49.05
16 Mw A. Kerste en Mw W. v.d. Laan : 48.11
17 Mw A. Niesert en Hr W.J. Niesert : 45.27
18 Mw W. Jongerius en Hr C. Veuger : 43.37
19 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 42.99
20 Mw R. Post en Mw N. Dijkstra : 42.80
21 Mw M. Doeser en Mw J. Pasman : 40.34
22 Mw M. Schippers en Mw V. Spelde : 39.77
23 Hr J. Boot en Hr G. v.d. Lee : 39.58
24 Mw C. Boot en Mw N. Legger : 35.42


Sluiten
Koffernr. : 17, Eindstand opgemaakt : 2019-04
1 Mw E. Staat en Mw N. Alblas : 62.69
2 Mw T. v. Vliet en Mw G. Boot : 57.01
3 Mw A. v.d. Born en Hr T. Jongerius : 56.25
4 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 55.87
5 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 55.68
6 Mw A. Niesert en Mw W. Broeke : 53.98
7 Mw W. v. Steenbergen en Mw B. Wildeman : 52.65
8 Hr J. de Kruif en Mw L. de Kruif : 51.70
9 Mw J. Betlem en Hr R. Pieters : 51.52
10 Mw N. v. Bommel en Hr R. v. Bommel : 51.52
11 Mw H. Schipper-de G. en Mw M. Thijssen : 50.95
12 Mw A. Noordenbos en Hr R. Noordenbos : 50.19
13 Mw P. Smeenk en Hr J. Smeenk : 49.81
14 Mw F. Ingelse en Mw M. Leegwater : 49.05
15 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 48.48
16 Mw I. Vis en Hr O. Vis : 48.48
17 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 48.30
18 Hr J. v.d. Broek en Mw B. v.d. Broek : 47.35
19 Mw M. v.d. Lelij en Hr W.J. Niesert : 46.02
20 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 44.32
21 Hr J. v. Gisbergen en Hr J. v.d. Braak : 44.13
22 Hr J. v.d. Born en Mw W. Jongerius : 43.75
23 Mw I. v.d. Klij en Mw P. Brinkman : 42.99
24 Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn : 37.31


Sluiten
Koffernr. : 17, Eindstand opgemaakt : 2019-01
1 Hr J. Urlings en Hr H. v.d. Ing : 65.34
2 Hr D. Willemse en Hr B. Willemse : 62.50
3 Mw G. Punt en Hr W.J. Niesert : 61.74
4 Mw H. Koudijs en Mw R. Hund : 59.85
5 Mw C. Beukelman en Hr C. Beukelman : 56.82
6 Mw M. Zomer en Mw M. Molenaar : 55.87
7 Mw A. Noordenbos en Mw C. Boot : 55.68
8 Hr H. v. Soest en Mw A. Koster : 54.73
9 Hr J. v. Gisbergen en Mw M. Sijmons : 54.17
10 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 50.95
11 Mw I. Jordan en Mw D. Schreijer : 50.95
12 Mw H. Schipper en Mw L. Pijl : 50.57
13 Hr P. Schipper en Hr E. Pijl(+) : 49.43
14 Mw C. v.d. Brink en Mw K. Frasik : 49.05
15 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 49.05
16 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 45.83
17 Mw H. Hanzon en Mw M. Brieko : 45.27
18 Hr J. Lenting en Hr J. Boot : 44.32
19 Mw E. Bruinhof en Mw G. Zwiers : 44.13
20 Mw J. Tempelmann en Hr J.K. v. Hasselt(+) : 43.18
21 Hr R. Hund en Hr K. Koudijs : 40.15
22 Hr F. Vente en Hr J. Lenting : 38.26
23 Mw A. v. Zon en Mw L. Willemse : 37.50
24 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 34.66


Sluiten
Koffernr. : 17, Eindstand opgemaakt : 2018-11
1 Mw C. v. Doorn en Mw E. Staat : 62.69
2 Mw B. v.d. Broek en Mw L. Kramer : 61.36
3 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 59.09
4 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 58.90
5 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 58.71
6 Mw G. Punt en Hr A. Kamerbeek : 57.58
7 Mw E. Bruinhof en Mw M. Gouka : 57.01
8 Mw G. Grim en Mw J. Pasman : 54.73
9 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 54.55
10 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 52.08
11 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 50.76
12 Hr T. v.d. Loo en Mw W. v.d. Loo : 50.57
13 Hr F. Vente en Mw R. Vente : 49.43
14 Mw A. Kerste en Mw A. de Bruin : 49.24
15 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 47.92
16 Hr J. Urlings en Hr H. v.d. Ing : 45.45
17 Mw A. Kruithof en Mw L. v. Oosten : 45.27
18 Mw M. Thijssen en Mw H. Schipper-de G. : 42.99
19 Mw M. v. Benthem en Mw Y. Kamerbeek : 42.42
20 Hr B. Willemse en Mw L. Willemse : 41.29
21 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 41.10
22 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 40.91
23 Hr J. v.d. Broek en Mw A. Koster : 38.64
24 Mw W. v.d. Loo en Mw N. Alblas : 37.31


Sluiten
Koffernr. : 17, Eindstand opgemaakt : 2018-09
1 Mw H. v.d. Bosch en Hr H. Olij : 71.78
2 Mw S. Saarloos en Mw S. v. Kollenburg : 62.88
3 Mw J. Moesker en Mw J. Kapiteijn : 60.61
4 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 56.63
5 Hr R. Noordenbos en Mw A. Noordenbos : 55.87
6 Mw L. Quick en Mw T. Verloop : 53.60
7 Mw G. Grim en Mw L. v. Oosten : 53.41
8 Mw G. Boot en Mw P. Brinkman : 52.27
9 Mw N. Alblas en Mw C. v. Doorn : 52.08
10 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 51.70
11 Mw G. Nieber en Mw J. Manten : 50.95
12 Hr S. Molenaar en Hr R. v. Meurs : 50.19
13 Mw M. Molenaar en Hr W.J. Niesert : 49.81
14 Hr B. Manten en Mw J. Teutscher : 49.05
15 Mw J. Pasman en Mw H. Schoonderbeek : 48.30
16 Mw W. v.d. Loo en Mw E. Staat : 47.92
17 Mw T. v. Vliet en Mw I. v.d. Klij : 47.73
18 Mw M. Doeser en Mw P. Buijs : 46.59
19 Mw H. Schipper-de G. en Mw B. Kortenhorst : 46.40
20 Hr J. Smeenk en Mw P. Smeenk : 44.13
21 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 43.37
22 Mw C. v.d. Brink en Mw D. Verwaaijen : 39.39
23 Mw J. Langerak en Mw J. v.d. Bogaard : 37.12
24 Mw I. v.d. Bosch en Mw E. Boer : 28.22