Sluiten
Koffernr. : 14, Eindstand opgemaakt : 2019-08
1 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 68.37
2 Hr A. Kamerbeek en Mw N. Bredewoud : 67.23
3 Hr J. Grim en Mw G. Grim : 64.02
4 Mw S. v. Kollenburg en Mw S. Saarloos : 63.83
5 Mw G. Punt en Hr H. Schrijvershof : 60.23
6 Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek : 57.95
7 Mw A. Veltman en Hr A. Spithoven : 56.82
8 Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven : 55.87
9 Hr J. Urlings en Hr H. v.d. Ing : 55.30
10 Mw G. Heus en Mw H. v. Zuijlen : 52.84
11 Mw H. v. Zuijlen en Mw E. v. Haren : 52.46
12 Mw J. Boeijenga en Mw A. Koster : 50.76
13 Hr J. Boeijenga en Hr K. Kuijer : 49.24
14 Mw W. Jongerius en Hr T. Jongerius : 47.54
15 Mw M. Froon en Mw T. v. Rooijen : 47.16
16 Hr S. Molenaar en Hr F. Forger : 44.70
17 Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek : 44.13
18 Hr R. Veltman en Hr D. Middelkoop : 43.18
19 Mw F. Wegman en Mw H. Olree : 42.05
20 Mw A. de Vries en Hr B. Bloemen : 39.77
21 Mw J. v.d. Bogaard en Mw J. Langerak : 36.17
22 Hr H. Lauffer en Mw I. Langelaar : 35.98
23 Mw Y. Kamerbeek en Hr H. v. Rossum : 32.77
24 Hr F. Booy en Mw R. v. Gaalen : 31.63


Sluiten
Koffernr. : 14, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 63.07
2 Mw N. Alblas en Mw E. Staat : 61.36
3 Hr F. Booy en Mw R. v. Gaalen : 58.71
4 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 57.39
5 Mw F. Wegman en Mw J. Kapiteijn : 56.25
6 Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen : 56.25
7 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 56.25
8 Mw S. v. Kollenburg en Mw S. Saarloos : 55.87
9 Hr B. Willemse en Mw L. Willemse : 55.30
10 Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam : 54.55
11 Mw R. Stoet en Mw J. Grijpma : 53.41
12 Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen : 51.52
13 Mw J. Moesker en Mw C. v.d. Brink : 48.48
14 Mw R. Stockschen en Mw Tr. v. Oostrom : 46.59
15 Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius : 45.45
16 Mw F. Stekelenburg en Hr A. Stekelenburg : 44.70
17 Mw J. Langerak en Mw J. v.d. Bogaard : 44.13
18 Mw R. Nijman en Mw I. v.d. Spek : 43.75
19 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 43.75
20 Mw A. Perdon en Hr G. Perdon : 43.75
21 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 42.61
22 Hr H. v. Gaalen en Mw C. Booy : 41.29
23 Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn : 38.64
24 Mw M. Lucas en Mw M. Thijssen : 36.93


Sluiten
Koffernr. : 14, Eindstand opgemaakt : 2019-03
1 Mw J. Pasman en Mw H. Schoonderbeek : 60.61
2 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 58.52
3 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 57.39
4 Mw L. Willemse en Hr B. Willemse : 56.82
5 Hr M. Goossens en Hr L. den Otter : 56.25
6 Hr P. Schipper en Mw H. Schipper : 54.73
7 Hr R. v.d. Kuilen en Mw P. v.d. Kuilen : 54.36
8 Mw T. Kouwenberg en Mw E. v.d. Horst : 54.17
9 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 53.98
10 Hr B. Brand en Hr T. v.d. Voort : 52.27
11 Mw A. Herremans en Mw R. 't Lam : 51.33
12 Hr B. Stellaard en Mw L. Stellaard : 50.95
13 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 49.05
14 Mw W. Stelder en Mw T. Jongerius : 48.67
15 Hr T. Post en Mw H. v.d. Voort : 47.73
16 Mw L. Pijl en Hr E. Pijl(+) : 46.02
17 Hr F. Booy en Mw C. Booy : 45.83
18 Hr G. Perdon en Mw A. Perdon : 45.64
19 Mw E. v.d. Mooren en Hr A. v.d. Mooren : 45.27
20 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 43.75
21 Mw F. Stekelenburg en Hr A. Stekelenburg : 43.18
22 Hr J. Fokker en Mw N. Fokker : 42.61
23 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 41.48
24 Mw J. Boeijenga en Hr J. Boeijenga : 39.39


Sluiten
Koffernr. : 14, Eindstand opgemaakt : 2018-12
1 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 58.71
2 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 58.33
3 Mw R. Vente en Mw W. v.d. Loo : 57.77
4 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 56.82
5 Mw M. Florie en Mw S. Dix : 55.68
6 Mw M. Froon en Mw T. v. Rooijen : 52.84
7 Hr W.J. Niesert en Hr S. Molenaar : 52.65
8 Mw P. Brinkman en Mw G. Boot : 52.46
9 Mw G. Boot en Mw T. v. Vliet : 51.52
10 Hr H. v. Delft en Hr C. Dufais : 51.14
11 Mw J. v.d. Bogaard en Hr G. v.d. Bogaard : 50.95
12 Hr J. Grim en Mw G. Grim : 50.38
13 Hr W. Kruithof en Mw A. Kruithof : 49.62
14 Mw M. Wijnen en Hr H. Wijnen : 49.05
15 Mw M. v. Delft en Mw H. Dufais : 48.86
16 Mw I. v.d. Klij en Mw P. Brinkman : 48.48
17 Mw T. v. Vliet en Mw I. v.d. Klij : 47.54
18 Hr R. v. Meurs en Mw M. Molenaar : 47.35
19 Mw A. Voorend en Mw A. Jambroes : 47.16
20 Mw B. v. Schaik en Hr T. v. Es : 44.32
21 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 43.18
22 Hr F. Vente en Hr J. Lenting : 42.23
23 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 41.67
24 Hr H. Olij en Mw H. v.d. Bosch : 41.29


Sluiten
Koffernr. : 14, Eindstand opgemaakt : 2018-09
1 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 68.56
2 Hr B. Grootendorst en Hr R. Noordenbos : 67.23
3 Hr H. v. Delft en Hr C. Dufais : 61.17
4 Mw M. Florie en Mw S. Cosentino : 61.17
5 Mw J. Manten en Hr B. Manten : 57.77
6 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 57.77
7 Mw H. v.d. Bosch en Mw H. v. Veenendaal : 57.58
8 Mw S. Hennevelt en Mw L. Koelman : 57.20
9 Mw H. den Daas en Mw L. Bokma : 53.22
10 Mw J. Moesker en Mw I. v.d. Spek : 51.14
11 Mw G. Grim en Mw A. Kruithof : 50.95
12 Mw J. Majoor en Mw T. Tonsbeek : 50.57
13 Mw H. Schipper-de G. en Mw F. Ingelse : 49.43
14 Mw P. Buijs en Hr J. Grim : 49.05
15 Mw J. Kapiteijn en Mw D. Verwaaijen : 48.86
16 Mw M. Knibbe en Hr S. Holub : 46.78
17 Hr T. Reijers en Hr P. Peek : 42.80
18 Hr B. v. Veenendaal en Hr H. Olij : 42.42
19 Mw G. Nieber en Hr R. Nieber : 42.23
20 Hr H. Houtzager en Mw J. Houtzager : 42.23
21 Mw M. v. Delft en Mw H. Dufais : 38.83
22 Mw L. v.d. Hoven en Mw J. Onnes : 38.83
23 Mw C. Boot en Mw A. Noordenbos : 32.77
24 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 31.44