Sluiten
Koffernr. : 10, Eindstand opgemaakt : 2019-09
1 Mw T. v. Beeck en Hr M. v. Beeck : 57.77
2 Mw G. v. Beusekom en Mw W. Schoonderwoerd : 57.58
3 Hr T. Post en Mw H. Folkers : 56.44
4 Mw J. Onnes en Mw L. v.d. Hoven : 55.87
5 Mw I. Langelaar en Hr H. Lauffer : 54.55
6 Mw I. Jordan en Mw C. v.d. Brink : 54.36
7 Mw E. Vinkenborg en Hr G. Heus : 53.79
8 Hr W. Aarts en Mw L. Aarts : 53.79
9 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 53.22
10 Mw G. Boot en Mw T. v. Vliet : 52.28
11 Mw A. de Bruijn en Mw E. Vreugdenhil : 50.95
12 Mw G. Punt en Mw M. v. Benthem : 50.76
13 Mw M. Post en Hr H. Versteegen : 49.24
14 Mw V. Spelde en Mw M. Schippers : 49.05
15 Mw I. v.d. Klij en Mw P. Brinkman : 47.72
16 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 46.78
17 Mw T. v.d. Lugt en Mw S. v. Kollenburg : 46.21
18 Mw G. Heus en Hr B. Vinkenborg : 46.21
19 Mw K. Frasik en Mw A. Kooijman : 45.64
20 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 45.45
21 Mw S. Cosentino en Mw M. Florie : 44.13
22 Hr T. de Rooij en Mw R. de Rooij : 43.56
23 Mw T. Koning en Mw W. Fokker : 42.42
24 Hr B. Verkroost en Mw T. Verkroost : 42.23


Sluiten
Koffernr. : 10, Eindstand opgemaakt : 2019-07
1 Hr T. Reijers en Mw F. Ingelse : 63.64
2 Hr H. v. Oostrom en Hr H. v.d. Brink : 58.52
3 Hr T. v.d. Loo en Hr T. Klarenbeek : 58.52
4 Mw G. Grim en Mw J. Pasman : 57.95
5 Mw A. Niesert en Mw G. Punt : 57.58
6 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 56.06
7 Mw E. Groot en Mw S. Adriaansz : 55.68
8 Mw O. Geesink en Mw O. Vriend : 53.98
9 Hr L. Burgering en Hr R. Veltman : 53.03
10 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 52.27
11 Mw J. v.d. Born en Hr R. v.d. Born : 51.33
12 Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn : 51.14
13 Hr J. de Vlieger en Mw M. de Vlieger : 48.86
14 Mw F. Ingelse en Hr T. Reijers : 48.67
15 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 47.73
16 Mw A. Veltman en Hr D. Middelkoop : 46.97
17 Hr D. de Ridder en Mw H. de Ridder : 46.02
18 Hr F. v. Wulften en Hr G. Godschalk : 44.32
19 Mw N. Dijkstra en Mw R. Post : 43.94
20 Mw N. Fokker en Mw J. Buitenhuis : 42.42
21 Mw A. Kruithof en Mw M. Doeser : 42.05
22 Mw T. v. Oostrom en Mw W. v.d. Brink : 41.48
23 Hr C. den Ouden en Mw M. den Ouden : 41.48
24 Hr R. v.d. Born en Mw J. v.d. Born : 36.36


Sluiten
Koffernr. : 10, Eindstand opgemaakt : 2019-05
1 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 64.96
2 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 60.80
3 Hr I. v.d. Spoel en Mw C. de Bel : 60.04
4 Mw T. Schreuders en Mw C. Braggaar : 58.90
5 Mw W. v.d. Laan en Mw R. Vente : 58.71
6 Hr J. Boot en Mw C. Boot : 56.82
7 Mw H. Faber en Mw T. Koning : 54.73
8 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 53.98
9 Mw M. Bosman en Hr P. Derks : 53.60
10 Mw M. Doeser en Mw A. v. Amesfoort : 53.03
11 Hr H. Ras en Mw J. Ras : 51.70
12 Mw F. Steilberg en Mw E. v.d. Ven : 51.14
13 Mw I. Quarles v.Ufford en Mw B. v.d. Broek : 48.86
14 Hr F. Ras en Mw D. Ras : 48.30
15 Mw G. Grim en Mw J. Pasman : 46.97
16 Hr W. Eijlers en Mw D. Eijlers : 46.40
17 Mw A. de Bruin en Mw A. Kerste : 46.02
18 Mw L. Beek en Mw J. v. Nimwegen : 45.27
19 Hr J. Smeenk en Mw P. Smeenk : 43.18
20 Mw A. Kerste en Mw A. v. Dommelen : 41.29
21 Hr M. Schreuders en Hr D. Braggaar : 41.10
22 Mw T. Visser en Hr T. Schokking : 39.96
23 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 39.20
24 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 35.04


Sluiten
Koffernr. : 10, Eindstand opgemaakt : 2019-02
1 Hr H. Oostenbrink en Hr T. Zomer : 63.26
2 Mw W. Jongerius en Hr C. Veuger : 60.42
3 Mw G. Thijs en Hr W. Thijs : 59.66
4 Mw H. Dijkman en Mw I. Koldenhof : 57.58
5 Hr R. Leicher en Mw M. Leicher : 56.82
6 Hr P. Peek en Hr T. Reijers : 54.55
7 Mw N. Alblas en Mw R. Vente : 53.60
8 Hr J. de Vlieger en Mw M. de Vlieger : 52.46
9 Mw R. Vente en Mw A. v. Dommelen : 51.89
10 Mw A. Witmond en Hr J. v.d. Laan : 51.33
11 Mw S. Mastenbroek en Hr E. Mastenbroek : 50.76
12 Mw C. v. Dijk en Hr W. v. Dijk : 50.19
13 Mw A. Roerdinkholder en Hr J. Roerdinkholder : 49.81
14 Hr T. Klarenbeek en Hr T. v.d. Loo : 49.24
15 Mw N. v. Leersum en Mw W. v.d. Laan : 48.67
16 Mw W. v.d. Laan en Mw A. Kerste : 48.11
17 Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn : 47.54
18 Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn : 46.40
19 Mw S. Hennevelt en Mw L. Koelman : 45.45
20 Hr H. Kestens en Mw M. Kestens : 43.18
21 Mw J. Icks en Mw A. de Bruin : 42.42
22 Mw M. Bosman en Hr P. Derks : 40.34
23 Mw M. Veuger en Hr T. Jongerius : 39.58
24 Mw L. Henningheim en Mw M. Zomer : 36.74


Sluiten
Koffernr. : 10, Eindstand opgemaakt : 2019-01
1 Mw N. Alblas en Mw E. Staat : 63.07
2 Hr M. Goossens en Hr D. Drossaert : 61.17
3 Mw M. Zomer en Mw L. Henningheim : 60.98
4 Hr J. Boot en Mw C. Boot : 60.23
5 Mw A. Kooijman en Mw K. Frasik : 59.85
6 Mw C. Braggaar en Hr C. de Bie : 59.85
7 Mw L. Aarts en Hr W. Aarts : 59.09
8 Mw B. v.d. Broek en Mw I. Quarles v.Ufford : 57.01
9 Hr G. v.d. Bogaard en Mw J. v.d. Bogaard : 56.25
10 Hr H. Bolijn en Mw E. Bolijn : 56.06
11 Mw R. Vente en Mw W. v.d. Laan : 55.30
12 Mw G. Grim en Hr J. Grim : 54.55
13 Mw M. v. Ravenzwaaij en Hr K. v. Ravenzwaaij : 45.45
14 Mw A. Kerste en Mw A. v. Dommelen : 44.70
15 Hr D. Wolfert en Mw A. v. Achterberg : 43.94
16 Hr T. Arends en Mw N. Arends : 43.75
17 Mw F. Steilberg en Mw E. Bokma : 42.99
18 Mw S. v. Kollenburg en Hr R. Bosch : 40.91
19 Mw C. Kraal en Mw P. de Bie : 40.15
20 Mw I. Jordan en Mw C. v.d. Brink : 40.15
21 Hr W. v. Dijk en Mw C. v. Dijk : 39.77
22 Hr T. Zomer en Hr H. Oostenbrink : 39.02
23 Hr H. Stollenwerck en Hr F. Hendriks : 38.83
24 Mw W. v.d. Loo en Mw C. v. Doorn : 36.93


Sluiten
Koffernr. : 10, Eindstand opgemaakt : 2018-09
1 Hr P. Schipper en Hr C. Severijn : 67.42
2 Mw A. de Bruin en Mw J. Icks : 65.15
3 Mw L. Willemse en Hr B. Willemse : 64.39
4 Mw F. Wegman en Mw M. Latuperissa : 61.74
5 Mw G. Zwiers en Mw E. Bruinhof : 61.36
6 Mw J. v.d. Bogaard en Mw S. v. Kollenburg : 60.98
7 Hr M. v. Beeck en Mw T. v. Beeck : 59.28
8 Mw A. Kerste en Mw A. v. Dommelen : 55.87
9 Hr H. Cornelissen en Mw A. Cornelissen : 55.11
10 Mw K. Frasik en Mw I. Jordan : 54.73
11 Mw J. Betlem en Mw M. Veuger : 52.46
12 Hr H. Lauffer en Mw I. Langelaar : 50.19
13 Hr J. Boeijenga en Mw J. Boeijenga : 49.81
14 Hr E. Bakker en Hr R. Pieters : 47.54
15 Hr T. Siemensma en Mw C. Siemensma : 45.27
16 Hr J. Lokken en Mw J. Lokken : 44.89
17 Mw R. Vente en Mw N. Alblas : 44.13
18 Hr R. Vendrik en Mw J. Vendrik : 40.72
19 Mw J. Langerak en Mw S. Saarloos : 39.02
20 Mw M. Thijssen en Mw A. Niesert : 38.64
21 Mw E. Grijseels en Mw J. Kapiteijn : 38.26
22 Mw F. Stekelenburg en Hr A. Stekelenburg : 35.61
23 Mw H. Dijkman en Mw M. Ringeling : 34.85
24 Mw H. Schipper en Mw M. v. Benthem : 32.58